Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na prípravu volieb nedostal obvodný úrad od štátu ešte ani euro

<p>Príprava predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia
10. marca 2012, je v plnom prúde. Všetky materiály súvisiace s týmto
celonárodným aktom vrátane hlasovacích lístkov s výnimkou zápisníc a
volebných schránok už boli doručené na miesto určenia.

<p>„Vykonali sme prvé školenie starostov obcí zamerané na
organizačno-technickú prípravu volieb s dôrazom na úlohy obcí
v súvislosti s voľbou poštou a prvým zasadnutím okrskových komisií.
Splnil sa náš predpoklad a voľbu poštou využilo len 22 občanov SR
s trvalým pobytom v okrese Stropkov,“
informovala vedúca
Odboru všeobecnej vnútornej správy ObÚ Stropkov JUDr. Mária Kasičová a
dodala, že prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie je starosta obce
povinný zvolať do 30. januára 2012. „Napriek tomu, že
príprava volieb prebieha už od začiatku decembra 2011 a je finančne
náročná, doteraz Ministerstvo vnútra SR neposkytlo obvodnému úradu ani
obciam (Tým sú finančné prostriedky poskytované prostredníctvom obvodného
úradu – pozn. red.) žiadne finančné prostriedky na tento
účel,“
poukázala JUDr. Kasičová na problém
s financovaním a na otázku, aké úlohy čakajú obvodnú volebnú komisiu
v nasledujúcom období reagovala: „Obvodný úrad zabezpečí
pre obce oznámenie o mieste a čase konania volieb a zoznam zaregistrovaných
kandidátov. Tieto materiály je obec povinná doručiť každému voličovi do
14. februára 2012. Taktiež musia byť obciam doručené voličské preukazy,
ktoré budú voličom vydávať od 9. 2. 2012. žiadosť o vydanie
voličského preukazu môže podať volič osobne alebo prostredníctvom ním
splnomocnenej osoby. Nevyžaduje sa osvedčenie podpisu voliča na žiadosti.
Obec vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti v úradných hodinách.
žiadosť je možné podať najneskôr dva dni pred konaním volieb
v úradných hodinách. Následne musí obvodný úrad pre každú obec
napočítať hlasovacie lístky podľa počtu voličov krát 26 a taktiež
vyškoliť predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných
komisií, čo predstavuje cca 160 ľudí. Okrem toho musíme vykonať štátny
dozor nad označením volebných miestnosti štátnymi
symbolmi.“

V okrese Stropkov je 42 obcí, v každej je jeden okrsok a v samotnom meste
Stropkov je ich desať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter