Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na pošte vyplácali prvé sociálne dávky v eurách

Minulý týždeň začali na Slovenskej pošte vyplácať prvé sociálne
dávky v eurách. Keďže tieto dávky poberajú najmä sociálne najslabšie
skupiny ľudí, ktorí môžu mať s prepočtom korún na eurá väčšie či
menšie problémy, zaujímalo nás, ako na stropkovskej pošte prebiehalo
vyplácanie prvých eurových sociálok.

„Výplata dôchodkov okresného okruhu v januári
2009 prebieha štandardne v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve
o zabezpečení dôchodkovej služby uzatvorenej medzi Slovenskou poštou,
Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je
stanovené výplatné obdobie od 18. do 27. dňa bežného mesiaca. Ak
výplatný deň pripadne na deň pracovného voľna alebo pokoja, vyplatia sa
dávky nasledujúci pracovný deň. Výplata dávok teda začala
19. 1. 2007,“
informovala nás Andrea Pivarčiová z odboru
komunikácie Slovenskej pošty a. s. Na otázku, koľkým ľuďom boli sociálne
dávky na pošte v Stropkove vyplatené, sme dostali túto odpoveď:
„O zaradení dávok do jednotlivých výplatných termínov
rozhoduje Slovenská pošta po zohľadnení bezpečnostných a technologických
aspektov. Presné údaje o počte vyplatených dávok okresného okruhu pošta
samozrejme má, ale tieto údaje patria do oblasti tzv. dôverných
informácií.“
Poberateľmi sociálnych dávok sú z väčšej
časti Rómovia, ktorí mohli mať vzhľadom na nie práve pevné základy
z matematiky väčšie či menšie problémy s prepočítavaním sociálnych
dávok. „Výplata dávok sa vykonáva na základe platobných
príkazov na výplatu dávok. Na platobnom príkaze je okrem údajov
o poberateľovi dávky uvedená aj výška vyplácanej dávky v duálnom
zobrazení. Poberateľ dávky nemusí robiť žiadne prepočty, všetko je to
už uvedené v platobnom príkaze. Môžem skonštatovať, že výplata dávok
na stropkovskej pošte prebiehala plynule, bez výskytu akýchkoľvek
mimoriadnych udalostí,“
uzavrela A. Pivarčiová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter