Na oslavách Dňa učiteľov ocenili tých najlepších

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa minulý pondelok (31. 3. 2008)
v divadelnej sále Mesta Stropkov uskutočnilo slávnostné stretnutie
pedagogických zamestnancov spojené s oceňovaním tých najlepších.

Svojou prítomnosťou poctila toto podujatie okrem primátora Stropkova Petra
Obrimčáka, predstaviteľov mesta a hostí z Poľska, aj štátna tajomníčka
Ministerstva školstva Bibiána Obrimčáková. Hneď na úvod sa v krátkom
kultúrnom programe prestavila Detská ľudová hudba pri ZUŠ F. Veselého,
v nasledujúcich chvíľach pedagógov a hostí privítal vedúci OŠK
Ľubomír Spišák. Štátna tajomníčka vo svojom príhovore učiteľom okrem
iného povedala: „Stalo sa už tradíciou, že dnešný deň, deň
narodenia nášho najväčšieho pedagóga a veľkého mysliteľa Jána Amosa
Komenského, sa už desaťročia spája s oslavou učiteľského povolania.
Jeho presvedčenie o tom, že dobrá škola robí človeka lepším, pretrváva
niekoľko storočí a potvrdzuje ho aj súčasná doba. Učiteľský stav je
nenahraditeľný pre našu budúcnosť. Je skutočným zázrakom a bohatstvom
našej spoločnosti. Učiteľ od čias Gorazda je tak trochu dobrodruh, ktorý
dokáže podnietiť mladého človeka pre dobrodružstvo poznávania, zapáliť
pre poznanie. To je hodnota, ktorá pretrváva a ktorou ste svojich žiakov
poznačili na celý život. Svojou prácou ste rozvíjali a rozvíjate
pedagogickú, riadiacu a tvorivú činnosť v rôznych oblastiach a to
v rámci života školy, ale aj mimo nej. Svoj čas a energiu venujete nielen
talentovaným deťom, ale veľa obetavosti si vyžaduje aj váš špeciálny
prístup k zdravotne postihnutým žiakom. Odvážne zavádzate nové metódy
do vyučovania. Svojimi výsledkami prispievate k formovaniu pravých hodnôt
svojich žiakov. Roky strávené za katedrou sú u mnohých z vás spojené
s celým vašim životom. Učiteľské povolanie sa pre vás stalo poslaním…
Na záver mi dovoľte srdečne zablahoželať všetkým oceneným. Prajem vám
pevné zdravie, rodinnú pohodu, spokojnosť a radosť z vašej pedagogickej
práce, pozitívnu odozvu predovšetkým od vašich žiakov, študentov,
kolegov, ale aj nadriadených. Želám vám veľa elánu, odvahy a síl pri
napĺňaní takého dôležitého poslania, akým je výchova a vzdelávanie
našich detí.“
Počas tohtoročných osláv Dňa učiteľov
boli ocenení: Eugénia Lipková – za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu
učiteľky materskej školy, Ľubica Červeňáková – za kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky materskej školy, Jarmila
Čonková – za dlhoročný pedagogický prínos v rámci voľnočasových
aktivít, Mária Verbová – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky I. stupňa, Amália
Borková – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky I. stupňa, Emília Sušinková – za
výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom
klube detí, Miroslava Adamicová – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a
tvorivú prácu, Božena Sušinková – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú
a tvorivú prácu, Viera Poláková – za výborné výchovno-vyučovacie
výsledky a prácu v metodických orgánoch v škole a v meste, Mária
Pavlíková – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a tvorivú prácu, Marta
Kačmárová – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a riadiacu
prácu, Natália Čepová – za dlhoročný pedagogický prínos v oblasti
kultúrno-výchovnej činnosti v meste Stropkov, Mária Burcáková – za
kvalitnú výchovno-pedagogickú prácu a tvorivú mimoškolskú činnosť,
Broňa Halachanová – za dlhoročnú tvorivú pedagogicko-výchovnú prácu,
Jana Smolková – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a riadiacu
prácu, Ľubica Gonosová – za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu
riaditeľky materskej školy a Marta Nábožná – za výborné výsledky
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom klube detí.
Kultúrnou bodkou za týmto slávnostným dopoludním bolo vystúpenie Ondreja
Kandráča a jeho hostí.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter