Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na oslavách Dňa učiteľov ocenili tých najlepších

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa minulý pondelok (31. 3. 2008)
v divadelnej sále Mesta Stropkov uskutočnilo slávnostné stretnutie
pedagogických zamestnancov spojené s oceňovaním tých najlepších.

Svojou prítomnosťou poctila toto podujatie okrem primátora Stropkova Petra
Obrimčáka, predstaviteľov mesta a hostí z Poľska, aj štátna tajomníčka
Ministerstva školstva Bibiána Obrimčáková. Hneď na úvod sa v krátkom
kultúrnom programe prestavila Detská ľudová hudba pri ZUŠ F. Veselého,
v nasledujúcich chvíľach pedagógov a hostí privítal vedúci OŠK
Ľubomír Spišák. Štátna tajomníčka vo svojom príhovore učiteľom okrem
iného povedala: „Stalo sa už tradíciou, že dnešný deň, deň
narodenia nášho najväčšieho pedagóga a veľkého mysliteľa Jána Amosa
Komenského, sa už desaťročia spája s oslavou učiteľského povolania.
Jeho presvedčenie o tom, že dobrá škola robí človeka lepším, pretrváva
niekoľko storočí a potvrdzuje ho aj súčasná doba. Učiteľský stav je
nenahraditeľný pre našu budúcnosť. Je skutočným zázrakom a bohatstvom
našej spoločnosti. Učiteľ od čias Gorazda je tak trochu dobrodruh, ktorý
dokáže podnietiť mladého človeka pre dobrodružstvo poznávania, zapáliť
pre poznanie. To je hodnota, ktorá pretrváva a ktorou ste svojich žiakov
poznačili na celý život. Svojou prácou ste rozvíjali a rozvíjate
pedagogickú, riadiacu a tvorivú činnosť v rôznych oblastiach a to
v rámci života školy, ale aj mimo nej. Svoj čas a energiu venujete nielen
talentovaným deťom, ale veľa obetavosti si vyžaduje aj váš špeciálny
prístup k zdravotne postihnutým žiakom. Odvážne zavádzate nové metódy
do vyučovania. Svojimi výsledkami prispievate k formovaniu pravých hodnôt
svojich žiakov. Roky strávené za katedrou sú u mnohých z vás spojené
s celým vašim životom. Učiteľské povolanie sa pre vás stalo poslaním…
Na záver mi dovoľte srdečne zablahoželať všetkým oceneným. Prajem vám
pevné zdravie, rodinnú pohodu, spokojnosť a radosť z vašej pedagogickej
práce, pozitívnu odozvu predovšetkým od vašich žiakov, študentov,
kolegov, ale aj nadriadených. Želám vám veľa elánu, odvahy a síl pri
napĺňaní takého dôležitého poslania, akým je výchova a vzdelávanie
našich detí.“
Počas tohtoročných osláv Dňa učiteľov
boli ocenení: Eugénia Lipková – za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu
učiteľky materskej školy, Ľubica Červeňáková – za kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky materskej školy, Jarmila
Čonková – za dlhoročný pedagogický prínos v rámci voľnočasových
aktivít, Mária Verbová – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky I. stupňa, Amália
Borková – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky I. stupňa, Emília Sušinková – za
výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom
klube detí, Miroslava Adamicová – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a
tvorivú prácu, Božena Sušinková – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú
a tvorivú prácu, Viera Poláková – za výborné výchovno-vyučovacie
výsledky a prácu v metodických orgánoch v škole a v meste, Mária
Pavlíková – za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a tvorivú prácu, Marta
Kačmárová – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a riadiacu
prácu, Natália Čepová – za dlhoročný pedagogický prínos v oblasti
kultúrno-výchovnej činnosti v meste Stropkov, Mária Burcáková – za
kvalitnú výchovno-pedagogickú prácu a tvorivú mimoškolskú činnosť,
Broňa Halachanová – za dlhoročnú tvorivú pedagogicko-výchovnú prácu,
Jana Smolková – za výborné výchovno-vyučovacie výsledky a riadiacu
prácu, Ľubica Gonosová – za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu
riaditeľky materskej školy a Marta Nábožná – za výborné výsledky
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom klube detí.
Kultúrnou bodkou za týmto slávnostným dopoludním bolo vystúpenie Ondreja
Kandráča a jeho hostí.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter