Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na miestne komunikácie pôjde v tomto roku 8,5 mil. korún

Keďže mestský rozpočet na rok 2008, ktorý bol schvaľovaný v závere
minulého roka bol vo vzťahu k investičným akciám charakterizovaný ako
výhľadový z dôvodu, že v decembri 2007 ešte neboli známe všetky
vstupy do príjmovej časti, na poslednom zasadnutí zastupiteľstva schválili
poslanci jeho prvú úpravu.

„Vďaka predaju majetku mesta (nebytové priestory v dome
služieb a pod.) nám stúpli kapitálové príjmy. Tieto peniaze budeme spätne
investovať do opráv a údržby v meste. Mestský rozpočet je vyrovnaný a vo
výške zhruba 204 mil. korún. Príjem z predaja majetku je na úrovni asi
17 mil. korún. “
informoval prednosta MsÚ Metod Burák. Mesto
plánuje v tomto roku investovať do výstavby miestnych komunikácií
7,1 mil. a na asfaltové úpravy komunikácií je v rozpočte takmer 1,4 mil.
korún. Opravené budú vnútorné priestory v novej časti MsÚ, miestne
komunikácie pri hoteli Tokajík, ulica Nábrežná a komunikácia pri Byhose
i chodník pri bytovke 18+5 na ulici Hlavnej (od predajne šperkov po očnú
optiku). Za 330 tis. korún budú opravené komunikácie, ktoré určí Komisia
pre územný rozvoj, investície a výstavbu. Podľa slov jej predsedu Andreja
Senaja (KDH) už členovia komisie vytypovali niektoré lokality, ktoré si
vyžadujú rekonštrukciu. „V aktuálnom mestskom rozpočte sú
vyčlenené peniaze na spracovanie projektových dokumentácií – na
výstavbu polyfunkčných domov na námestí, na výstavbu námestia, na
realizovanie zmien a doplnkov k územnému plánu. V maximálnej možnej miere
chceme mať pripravené projektové dokumentácie, aby sme v prípade výziev
mohli hneď podávať projekty,“
doplnil M. Burák.
Mesto sa bude uchádzať o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na
kompletnú rekonštrukciu ZŠ na Hrnčiarskej ulici. V rozpočte je zahrnutá
čiastka vo výške 950 tis. korún, ktorá predstavuje 5%-nú spoluúčasť
mesta na financovaní projektu rekonštrukcie. Na rozvoj mestských športovísk
pôjde v tomto roku z rozpočtu okolo 3,4 mil. korún (ihriská v ZŠ na
Mlynskej a Konštantínovej).
Na asanáciu budov na Námestí SNP je vyčlenených 450 tis. korún. Za pol
milióna bude obnovený hradný múr z východnej a južnej strany kaštieľa.
Realizácia by mala postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie
s tým, že na vybudovanie telesa hradného múru bude použitý lomový kameň
získaný z asanácií objektov na Námestí SNP.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter