Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na dlhodobo nezamestnaných dostanú ich noví zamestnávatelia príspevky

<p>Projekt zamestnávania dlhodobo nezamestnaných v rámci aktivačných prác
financovaný z Európskeho sociálneho fondu spustil Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny ešte v januári 2015. Administratívny proces prípravy bol
ukončený podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 23. marca
2015. Už predtým sa realizovali prípravné práce tak, aby po podpísaní
spomínanej zmluvy mohli žiadatelia čo najrýchlejšie vytvoriť pracovné
miesta a príspevky čerpať.</p>

<p><strong><em>„Hlavnou ideou projektu je podpora zamestnávania
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny
s tým, že verejnému zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto vo
vymedzenej oblasti verejného zamestnávania a obsadí ho takýmto
znevýhodneným uchádzačom, bude poskytnutý finančný príspevok na
vytvorenie pracovného miesta,“</em></strong> ozrejmila hovorkyňa ÚPSVaR
Veronika Černá a spresnila, že podľa zákona o službách zamestnanosti
spadajú do kategórie dlhodobo nezamestnaných občania, ktorí sú
v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedení najmenej dvanásť po sebe
nasledujúcich mesiacov. Zaujímalo nás, koľko dlhodobo nezamestnaných
v okrese Stropkov bolo do tohto projektu zaradených a ktoré organizácie
prejavili o takýchto pracovníkov záujem. <strong><em>„Momentálne prebieha
záväzkovanie finančných prostriedkov, takže konkrétne informácie ešte
nie sú k dispozícii, ale pre ÚPSVaR je alokovaná suma vo výške 637 900
eur,“</em></strong> uviedla V. Černá. Príspevok na podporu vytvorenia
pracovného miesta sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného
pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na plný alebo polovičný
pracovný úväzok na dobu minimálne tri mesiace. Príspevok sa poskytuje
mesačne počas najmenej troch a najviac šiestich mesiacov v súlade
s časovým harmonogramom národného projektu. Zamestnávateľovi ho poskytuje
úrad, v ktorého územnom obvode verejný zamestnávateľ vytvorí pracovné
miesto. Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce (CCP) na jedno
vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej
celkovej ceny práce, ktorá na rok 2015 predstavuje sumu 513,76 eur.
Mesačná výška príspevku je najviac 95 percent celkovej ceny práce
zamestnanca, z toho najviac v jej výške na rok 2015. Výška príspevku
zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný
čas. V prípade polovičného pracovného úväzku sa príspevok na podporu
vytvárania pracovného miesta pomerne kráti a jeho mesačná výška
zodpovedá počas celého trvania projektu sume maximálne 256,88 eur.
Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich
s výkonom verejného zamestnávania na jedno vytvorené pracovné miesto, ako
napríklad osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, pracovné
pomôcky, pracovné náradie, je vo výške najviac päť percent z CCP na rok
2015, teda 56,65 eura. Na otázku, či sú nejako špecifikované práce,
ktoré budú dlhodobo nezamestnaní v rámci projektu vykonávať, hovorkyňa
ÚPSVaR reagovala: <strong><em>„Pôjde o vymedzené oblasti verejného
zamestnávania, ako je napríklad tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie
životného prostredia, ochrana pred povodňami, starostlivosť o ochranu
zdravia, poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej
oblasti, starostlivosť o odkázané osoby vrátane detí, starostlivosť
o domácnosť, podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva,
historických pamiatok, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj športových aktivít,
kultúrne alebo zbierkové charitatívne akcie, podpora ochrany verejného
poriadku a oblasť komunitnej práce.“</em></strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter