Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na boj s biologicky rozložiteľným odpadom pôjde ďalších 15 miliónov eur z fondov EÚ

Vytvoriť nové kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z domácností, jedální, reštaurácií, či obchodu a znižovať tak jeho
skládkovanie. To je cieľom v poradí už 51. výzvy v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktorú dnes koncom júla
2019 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvu sú fyzické a právnické
osoby podľa Obchodného zákonníka oprávnené na podnikanie. Pomoc bude
poskytnutá na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc, teda zariadení na
zhodnocovanie odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú
výrobu elektrickej energie a tepla.
Ide o otvorenú výzvu, to znamená, že žiadosti môžu oprávnení
žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek až do
vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Znenie výzvy a prílohy
potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú
zverejnené na webovom sídle Operačného programu Kvalita životného
prostredia www.op-kzp.sk.
Boj proti komunálnemu odpadu, vrátane toho biologicky rozložiteľného,
patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Kým v roku
2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku
2018 to bolo už len 55 percent. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj
medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa
podarilo recyklovať asi 29% komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už
36%.
Envirorezort už v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
podporil celkovo 272 žiadostí v oblasti odpadového hospodárstva za viac
ako 158 mil. eur. Na zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov, to znamená na
budovanie kompostární biologicky rozložiteľného odpadu, zariadení na
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu alebo recykláciu
nebezpečných a ostatných odpadov bolo zameraných 55 žiadostí v sume
64,8 mil. eur. Zároveň ministerstvo už v oblasti predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporilo 254 žiadostí na
nákup kompostérov v sume 33 mil. eur.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter