Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mládež si vytvorila Akčný plán aktivít mladých občianskeho združenia Ohnivé srdce lásky

Proces tvorby akčného plánu prebiehal v mesiacoch august 2009 až
január 2010 pod vedením dvoch členov občianskeho združenia v rámci
projektu Počúvate nás? podporeného Nadáciou INTENDA.

Na úvodné stretnutie boli prostredníctvom letákov, adresných pozvánok a
oslovení v teréne prizvaní predovšetkým mladí z jednotlivých rómskych
lokalít, ktorí sa dlhodobejšie zúčastňujú aktivít združenia. Na tomto
stretnutí im bol prístupnou a jednoduchou formou predstavený projekt, jeho
ciele a aktivity, ale predovšetkým vysvetlený proces tvorby akčného plánu,
čo ním sledujeme, možnosti práce a zapojenia sa do tvorby plánu.
Následne sa mládež pravidelne jedenkrát týždenne na dve hodiny schádzala
na stretnutiach. Z prvotne oslovených mladých, ktorých na prvom stretnutí
sa zúčastnilo 24, sa postupne vyprofilovala jedna pracovná a
diskutujúca skupina s priemerným počtom 16 ľudí. Okrem
toho však bolo do tejto aktivity zapojené širšie spektrum ľudí z komunity
i členov a dobrovoľníkov združenia, s ktorými títo mladí ľudia
komunikovali a po rozhovoroch s ktorými sprostredkovávali na stretnutiach
vypočuté názory, problémy a riešenia ostatných. Dôležitou súčasťou
procesu bolo teda neustále mapovanie požiadaviek a potrieb predovšetkým
detí a mládeže, s cieľom riešiť každý problém adresne a prispôsobiť
jeho riešenie daným možnostiam
Na stretnutiach si pracovná skupina hodnotila doterajšiu činnosť združenia,
aktivity, ktoré boli pre mladých a celú komunitu doposiaľ prichystané.
Cieľom bolo zistiť, čo z pravidelných i jednorazovo konaných
aktivít zachováme do budúcnosti a čo naopak nemalo veľkú odozvu
u účastníkov.
Zisťovali sme, aké aktivity absentujú mladým
Rómom. Mládež si určovala priority a navrhovala postupne akčný plán –
pri každej úlohe si vytýčila cieľ, aktivity na jej naplnenie,
predpokladané zdroje finančných prostriedkov, termín realizácie i osoby
alebo organizácie zodpovedné za splnenie úloh v rôznych oblastiach
života – kultúra, šport, medziľudské vzťahy a iné. Plán sme sa
snažili stanoviť na dva roky najbližšej činnosti združenia.
Tak sa budeme snažiť na základe naplánovaného už v najbližších
mesiacoch dozariaďovať plne funkčnú PC miestnosť, vytvoriť si
vlastnú stránku OZ, uskutočňovať prednášky predovšetkým na témy
reprodukčného správania, pokúsime sa vytvoriť základy pre posilňovňu,
zavedieme krúžky volejbalu, ale predovšetkým anglického jazyka, plánujeme
si zakúpiť hudobné nástroje pre skvalitnenie činnosti našich speváckych a
tanečných krúžkov, v lete sa chystáme zorganizovať letný tábor,
rozšíriť knižnicu a ešte veľa iného.

Už teraz môžeme povedať, že realizácia aj tejto časti projektu mala pre
nás zásadný význam, pretože načúvaním mládeži sme spoločne prišli na
mnoho vecí, ktoré by pomohli efektívne rozšíriť našu činnosť. Cieľom
nebolo nájsť odpovede na otázky širokospektrálneho charakteru pri riešení
problémov Rómov, ale akými aktivitami dať tráveniu voľného času zmysel,
napomôcť vzdelávaniu detí a mládeže a tak preventívnymi aktivitami
predchádzať negatívnym sociálnym javom. Tým sledujeme aj podporenie
motivácie mladých, mobilizáciu ich ľudských kapacít, zvýšenie
svojpomoci, dobrovoľníctva, aktivizácie síl v prospech vlastnej
komunity.
Mgr. Stanislava Hubáčová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter