Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Minulý rok nezaznamenali v policajnom okrese ani jednu vraždu

obrazekPodľa policajných
štatistík bolo v rámci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Svidníku v roku 2009 spáchaných celkom 583 trestných činov, z ktorých
policajti 410 objasnili.

„Oproti roku 2008 sa nám v rámci celkovej kriminality
podarilo znížiť nápad o 50 trestných vecí,“

skonštatoval riaditeľ OR PZ Svidník pplk. JUDr. Jaroslav Suvák a analyzoval
vývoj bezpečnostnej situácie v policajnom okrese z hľadiska jednotlivých
druhov trestnej činnosti. „Čo sa týka násilnej trestnej
činnosti, zaznamenali sme celkom 82 trestných činov, z ktorých bolo
77 objasnených. V roku 2009 sme v rámci OR PZ Svidník nezaznamenali ani
jednu vraždu, taktiež ani jedno znásilnenie. Boli spáchané 4 lúpeže,
všetky sa nám podarilo objasniť. U majetkovej trestnej činnosti
predstavoval nápad 202 trestných vecí, čo bol oproti roku 2008 pokles
o 41, 103 prípadov bolo objasnených. V roku 2009 sme zaznamenali
48 krádeží vlámaním, 24 z nich bolo objasnených. U krádeží
vlámaním bol oproti roku 2008 pokles až o 36 vecí. Zaznamenali sme
5 krádeží vlámaním do bytov, 2 z nich sa podarilo objasniť. Čo sa
týka krádeží motorových vozidiel, evidovali sme 10 takýchto trestných
činov, 7 z nich bolo objasnených. Na úseku ekonomickej trestnej činnosti
bol nápad 132 vecí, 83 z nich bolo objasnených.“
V rámci
územnej pôsobnosti OO PZ Stropkov bolo v minulom roku spáchaných
170 trestných činov, 118 z nich policajti objasnili. „Čo sa
týka násilnej trestnej činnosti, bolo zistených celkom 21 trestných
činov, z ktorých bolo 19 objasnených. U mravnostnej kriminality, do ktorej
spadá pohlavné zneužívanie, resp. ďalšie druhy trestnej činnosti, boli
zaznamenané 2 prípady, ktoré policajti aj objasnili. Zo 63 trestných
činov majetkovej povahy bolo objasnených 35. Čo sa týka ostatnej
kriminality, do ktorej môžeme zahrnúť rôzne druhy výtržníctva a pod.,
bolo spáchaných 22 trestných činov, z ktorých bolo 17 objasnených.
V rámci teritória OO PZ Stropkov napadlo 29 ekonomických trestných činov,
14 z nich bolo objasnených. Na teritóriu OO PZ Turany nad Ondavou bol za rok
2009 nápad 36 trestných vecí, 27 z nich bolo objasnených. Všetkých
5 násilných trestných činov bolo aj objasnených, z 12 trestných činov
majetkovej povahy objasnili policajti 7. Z 13 prípadov ekonomickej trestnej
činnosti bolo 9 objasnených,“
doplnil okresný riaditeľ.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter