Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miloslav Cimbala novým riaditeľom ZUŠ F. Veselého v Stropkove

Základná umelecká
škola F. Veselého v Stropkove začala písať svoje dejiny v septembri
1964 ako Ľudová škola umenia. Jej vznik bol dôležitým krokom v rozvoji
umeleckého nadania obyvateľov mesta a blízkeho okolia a hodnotným prínosom
pre rozvoj kultúry v regióne.

Funkčné obdobie riaditeľky ZUŠ F. Veselého v Stropkove Miroslavy
Prusákovej sa skončilo v januári 2019. Vedením bola poverená a do funkcie
riaditeľky vymenovaná v januári 2014. Pod jej vedením začala škola
písať ďalšiu kapitolu svojich dejín. Vo februári 2019 bol do tejto
funkcie vymenovaný Miloslav Cimbala, ktorý vo funkcii riaditeľa pôsobil
v ZUŠ F. Veselého v rokoch 2003 až 2013. Po skončení druhého
funkčného obdobia dostal ponuku pracovať v Konzervatóriu Jozefa Adamoviča
v Košiciach.
„Mojou úlohou bolo venovať sa mladým záujemcom o hereckú
tvorbu a umelecký prednes. Vyučoval som tiež slovenský jazyk a literatúru a
predmet pedagogicko-umelecká prax.

V každom prípade to bolo veľmi podnetné a zaujímavé obdobie.
Mal som možnosť formovať a rozvíjať talenty, ktoré chceli čosi dokázať
vo sfére dramatického umenia, v oblasti divadla, filmu a televízie. Veľmi
zaujímavé bolo sledovať mladých hudobníkov a tanečníkov, ktorí
prichádzali zo základných umeleckých škôl ako postupne zdokonaľujú svoje
umenie a rozvíjajú svoj talent pod vedením skúsených a obetavých
pedagógov,“
povedal novovymenovaný riaditeľ ZUŠ F. Veselého
v Stropkove M. Cimbala a dodal, že niektorí jeho žiaci pokračovali
v štúdiu na vysokých školách, takže mal vlastne možnosť byť účastný
na celom kontinuálnom procese umeleckého vzdelávania od jeho prvopočiatkov
niekde v ZUŠ až po vysokú školu.
Ako ďalej uvádza, rozhodnutie prijať tento post nebolo jednoduché a svoju
úlohu zohralo veľa faktorov. „K dominantným patrila
skutočnosť vrátiť sa k tomu, čo ma viac napĺňalo
zmysluplnosťou,“
doplnil.
„V súčasnom období, keď je život spoločnosti poznačený
stále sa zvyšujúcou technizáciou, ekonomizáciou a konzumnosťou, má
umelecké vzdelanie vo všetkých svojich podobách nezastupiteľnú úlohu. Je
zárukou toho, aby sa človek nevyvíjal jednostranne. Umenie dáva možnosť
rozvíjať každú stránku osobnosti človeka, podnecuje k tvorivej práci
v najrôznejších oblastiach života,“
povedal.
Základná umelecká škola má podľa M. Cimbalu žiakom poskytovať umelecké
vzdelanie. „Z vlastnej skúsenosti viem, aké je pre dieťa
dôležité vytvoriť si kladný vzťah k umeniu, pretože škola má
záujmový charakter – nie je povinná. V žiadnom prípade sa nejedná
o krúžkovú činnosť. Máme svoje učebné osnovy, ktoré treba
dodržiavať. Záleží potom na každom pedagógovi ako dokáže zmotivovať
svojho žiaka, aby napredoval, rozvíjal svoj talent a nadanie, či už ide
o hudbu, tanec, spev, výtvarníctvo, či divadelníctvo,“

myslí si M. Cimbala a dodáva, že vcelku by sa dalo povedať, že základná
umelecká škola chce rozvíjať predpoklady pre umeleckú tvorbu individuálnou
starostlivosťou o žiakov, vychovávať žiakov tak, aby im vlastná tvorba,
interpretácia a vnímanie umenia poskytovali radosť, uspokojenie a motiváciu
napredovať. Rozvíjať v nich vzájomnú spoluprácu, toleranciu, schopnosť
vážiť si vlastnú prácu aj prácu iných. „V edukačnom
procese treba nadviazať na všetko dobré, v čom škola dosiahla pozitívne
výsledky, čo tvorí jej pevnú základňu a následne vytvárať ďalšie
možnosti rozvoja predovšetkým súborovej a kolektívnej tvorby v hudobnom
odbore, tanečnom i literárno-dramatickom odbore. Nezastupiteľné miesto na
škole má tiež výtvarný odbor, ktorý má na škole dlhoročnú
tradíciu,“
dodal v závere a všetkých, ktorí sa rozhodnú
pre umelecké vzdelávanie a chcú byť žiakmi Základnej umeleckej školy F.
Veselého v Stropkove srdečne pozýva na zápis v pondelok 1. apríla
2019 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke školy, prípadne
na facebookovom profile ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter