Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove si pripomína polstoročnicu svojho vzniku

Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou v stropkovskom sanktuáriu,
ktorú celebroval vdp. dekan Miroslav Kišeľa. Po slávnostnom obede, na ktorom
sa zúčastnili pozvaní hostia predseda Matice slovenskej Ján Gešper,
tajomník MS Viliam Komora, Mária Murdzíková, členka dozorného výboru MS
v Martine, Ladislav Matisko, čestný predseda Krajskej rady MS v Prešove,
Jozef Makariv, riaditeľ Domu MS v Snine, Slávka Jurková, riaditeľka Domu MS
v Prešove, primátor mesta Ondrej Brendza, viceprimátor Dušan Lukáč,
prednosta MsÚ Stanislav Humeník, prednosta okresného úradu Alfonz Veselý,
predsedníčky MO MS v Breznici Mária Džupinová a MO MS vo Vyšnej Olšave
Mária Škurlová, členovia stropkovského výboru MO MS, miestni duchovní a
ďalší, sme vo vestibule kultúrneho strediska otvorili malú výstavku
výtvarných prác členov výtvarného klubu pri MO MS: Michala
Bujdoša, Paľa Bujdoša, Ján Cichého, Jara Hybeľa, Mira Potomu, Márie
Glinskej i Domiciána Križanovského.

Po tretej hodine začal slávnostný kultúrny program. Na úvod zazneli
príhovory predsedu MO MS v Stropkove Slavomíra Cichého, primátora mesta
Ondreja Brendzu a predsedu MS Mariána Gešpera.
Predseda MO MS S. Cichý pripomenul prítomným históriu vzniku MO MS
v Stropkove, jej strastiplnú cestu po roku 1968 i neľahké osudy jej
predstaviteľov a členov. Zhrnul činnosť od polovice 90. rokov, keď
spoločenské pomery umožňovali matičiarom ďalší dych. Vyjadril
znepokojenie nad rastom priemerného veku členov MO MS a nad negatívnym
vplyvom globalizácie na mladých ľudí, ktorí pomaly prestávajú vnímať
našu národnú históriu a kultúru. Vyzval do intenzívnej každodennej
drobnej práci na budovaní národného povedomia pre našu Maticu.
Po príhovoroch na javisko vystúpili členovia MO MS, v preukazoch ktorých je
rok vstupu do Matice 1968 a ktorí sa až do týchto dní angažovali v našom
hnutí, aby si prevzali pamätné listy: Jolana Adamová, Milka
Antošová, Michal Bujdoš, Margita Cichá, Miro Danko, Valentín Hmurčík,
Mária Kavková, Andrej Nábožný, Anna Paľová a Alexander Žanony. Potom
nasledoval zápis do pamätnej knihy mesta. Pamätné listy boli udelené aj
Márii Glinskej, Alojzovi Kavkovi, Dušanovi Rybanskému a Danielovi
Soóšovi,
ktorí sa ospravedlnili.
Predseda MO MS odovzdal ďakovný list primátorovi mesta Ondrejovi Brendzovi za
plodnú spoluprácu medzi MO MS a mestom Stropkov, najmä odborom školstva a
kultúry. Predseda MO MS si prevzal ďakovný list z rúk prednostu okresného
úradu Alfonza Veselého.
Kultúrny program otvorili hymnické piesne v podaní spevokolu Karmel pod
vedením Andreja Nábožného.
Potom nasledovala pestrá kytica folklóru zo Stropkova i blízkeho okolia
venovaná všetkým matičiarom a priateľom Matice v podaní folklórneho
súboru Olšavčan pod vedením Márie Škurlovej a najmä členov domáceho
folklórneho súboru Stropkovčani pod vedením Anny Knežovej a folklórneho
súboru Stropkovčan s vedúcim Matejom Knežom v programe U Stropkove na
jurmaku. Program obohatilo aj vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Kalina
pod vedením Miroslava Humeníka.
Po programe primátor mesta pozval prítomných do spoločenskej sály
kultúrneho strediska na čašu vína.
Ako vznikal miestny odbor Matice slovenskej?
Úplne prvý miestny odbor Matice slovenskej v Stropkove bol založený už
v roku 1938. Jeho prvou akciou bolo divadelné predstavenie Chlapci na
stráži pri príležitosti posvätenia Katolíckeho kultúrneho domu Andreja
Hlinku v júli 1939. Na jeseň 1939 bola pri MO MS ustanovená okresná a
miestna kultúrna komisia na čele s k Huťkom a J. Ciulisom. V miestnom
odbore pracovali predovšetkým učitelia meštianskej školy. Záslužnú
prácu v tomto smere robil i miestny rímskokatolícky farár Jerga. Pri MO MS
aktívne pracoval divadelný ochotnícky súbor, organizovali sa výlety
s vlasteneckým námetom, šírila sa osvetová činnosť, zakladali sa
knižnice, uskutočňovali sa odborné kurzy. O začiatkom MO MS v tomto
období však vieme málo, pretože počas prechodu frontu bola celá
dokumentácia zničená.
Dňa 16. apríla 1968 sa v čitárni mestskej knižnice zišlo
41 Stropkovčanov. Prítomní založili Klub priateľov Matice slovenskej.
Členmi výboru boli Emil Burák, Ján Cichý, Eduard Šmilňák,
Valentín Smolko, Valentín Hmurčík, Stanislav Zaťko, Ivan Sokolovský,
Ladislav Paňko, Milan Horáka ďalší.

Samotný miestny odbor vznikol 26. mája 1968. Predchádzalo tomu veľká
slávnosť, na ktorú starší Stropkovčania doteraz spomínajú. Už
v predpoludňajších hodinách sa na stropkovskom námestí začali
zhromažďovať ľudia z celého okolia. O druhej hodine sa pohol
niekoľkotisícový sprievod cez stropkovské ulice na futbalový štadión.
Celé podujatie otvoril básňou „Krajanom“ mladý herec Ján Mistrík.
Nasledovali prejavy, básne a pozdravy domácich i hostí. Na záver sa
prečítali pozdravné listy od Laca Novomestského, Dr. Daniela Okáliho, Zory
Jesenskej, Vincenta Šikulu a iných. Po tomto slávnostnom zhromaždení sa
večer o osemnástej hodine zišlo plenárne zasadanie MO MS s pracovným
programom vrátane volieb riadneho výboru.
Prvý výbor MO MS v Stropkove bol zvolený v tomto zložení: predseda Emil
Burák, podpredsedovia Ján Cichý a Eduard Šmilňák, tajomníci Milan Horák
a Ján Kotuliak, hospodár František Čobej, členovia Ladislav Paňko, Cyril
Cichý, Marián Richvalský, Jozef Andrejko, Valentín Smolko, Andrej Fuka a
Jozef Rys.
Rozprávanie o ďalšom vývoji stropkovského matičného hnutia a osudoch
jeho protagonistov by vyžadoval oveľa väčší priestor.
Práve preto si súčasný výbor MO MS vybral nedeľu 27. mája 2018 ako
deň, kedy sme si pripomenuli a oslávili polstoročnicu stropkovskej Matice.
Čo povedať na záver?
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnému priebehu osláv 50. výročia vzniku MO MS v Stropkove.
Vedeniu nášho mesta a najmä zamestnancom odboru školstva a kultúry,
vedúcemu Tiborovi Kubičkovi, Anežke Madzinovej a Domiciánovi Križanovskému
za pomoc pri organizácii podujatia.
Andrejovi Nábožnému, Marienke Škurlovej, Anke Knežovej, Matejovi Knežovi,
a Miroslavovi Humeníkovi za realizáciu kultúrneho programu.
Norovi Čabalovi a Sofii Klebanovej za úvodné vstupy a Jarovi Hybeľovi za
organizáciu výstavky, našim duchovným a všetkým členom výboru MO MS
v Stropkove za organizáciu akcie.
Ukážme svojím konaním okoliu, že vec národná je nám svätá.
Urobme to pre našu Maticu. U nás v Stropkove má krásnych 50 rokov.
Zaslúži si to!

Slavomír Cichý, predseda MO MS v Stropkove
Foto: Ing. Andrej Belovežčík, PhD.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter