Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Miera recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku medziročne stúpla o 7 percentuálnych bodov

Nastavovanie novej odpadovej politiky na Slovensku sa čoraz výraznejšie
prejavuje aj v štatistikách. Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac
ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 55 percent.
Napriek pozitívnemu trendu má Slovensko čo dobiehať.

„Za posledné tri roky intenzívne nastavujeme odpadovú
politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. A veľká
vďaka patrí rastúcemu aj počtu občanov, ktorí poctivo triedia. Pretože
bez nich by akákoľvek odpadová politika nemohla byť
úspešná,“
vyhlásil podpredseda vlády a minister životného
prostredia SR László Sólymos.
Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie
komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 %
komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 36 %. Podľa ministrových slov
si však treba pripomínať, že do roku 2020 chce Slovensko dosiahnuť mieru
recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 %.
Na pozitívnych zmenách sa podpísali viaceré opatrenia. Od januára
2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie aj
s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. O rok neskôr pribudla
povinnosť zabezpečiť hnedé nádoby či kompostéry aj pre obyvateľov
komplexnej bytovej výstavby so zeleňou na požiadanie vlastníka pozemku (to
znamená, ak si o to vlastník pozemku požiada). Zaviedli sa miliónové
pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá,
spoplatnili sa ľahké plastové tašky, zefektívnilo sa vykazovanie
vyzbieraných kovov a ďalšie opatrenia.
Ministerstvo životného prostredia však predpokladá, že rok 2019 bude ešte
úspešnejší. Práve v januári 2019 vstúpil do platnosti protiskládkový
balíček. Ten okrem iného nastavil poplatky za skládkovanie tak, aby
finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia.
Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR
na roky 2019 až 2025. Ten okrem iného venuje pozornosť množstvovému zberu
odpadu. Teda systému, kedy domácnosti sú priamo finančne zvýhodňované za
to, že triedia. V parlamente je aj legislatíva zavádzajúca zálohovanie
nápojových obalov či zákaz uvádzať na trh jednorazové plastové
výrobky.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter