Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestský podnik Služba dosiahol za uplynulý rok 2017 skvelé výsledky

SLUŽBA, mestský podnik Stropkov hospodárila v roku 2017 s prebytkom
9 356,80 eur.
Mestský podnik Služba má v súčasnosti 56 stálych zamestnancov a
13 zamestnancov na projekty prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny.

V priebehu roka 2017 bola najväčšou investíciou modernizácia šatní a
sociálnych zariadení na zimnom štadióne. Bola postavená nová kontajnerová
zostava s vyhrievanými šatňami, sprchami a sociálnym zariadením, ktoré
budú slúžiť verejnosti. Sociálne zariadenia pre pracovníkov mestského
podniku Služba na zimnom štadióne taktiež prešli rekonštrukciou.
Finančné prostriedky boli vynaložené na nevyhnutné opravy a revízie
chladiaceho zariadenia v strojovni a na opravu rolby. Náklady na chladenie
ľadovej plochy boli vysoké. Tržby za predané vstupenky na ľadovú plochu
boli vo výške takmer 9 tisíc eur.
V roku 2017 tiež pribudlo 17 nových svetelných bodov. Na území mesta
Stropkov je udržiavaných celkom 1 041 svetelných bodov. Na ulici Matice
slovenskej bolo doplnené verejné osvetlenie, pri chodníku Stropkov –
Sitník bola uskutočnená výmena svietidiel verejného osvetlenia a
nasvetlené sú aj priechody pre chodcov. Zakúpená bola nová vianočná
výzdoba.
K činnosti mestského podniku Služba patrí aj u udržiavanie hrobových
miest, ako aj udržiavanie vojnových hrobov. V priebehu roka boli jestvujúce
hroby zamerané, nasnímané a následne zahrnuté do podrobných máp starého,
nového cintorína i cintorína pri Dome nádeje. Všetky podrobné údaje sú
dostupné na stránke www.stropkov.cintoriny.sk, kde si
záujemcovia môžu nájsť zosnulých podľa mena a priezviska, prípadne
čísla hrobu. K dispozícii je aj digitálna mapa cintorína, ako aj
fotografie náhrobkov. Vo virtuálnom cintoríne majú možnosť položiť na
24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku, či kahanec s možnosťou
zanechať krátky odkaz s menom.
Pri Dome nádeje je umiestnený nový sviečkomat. Uskutočnila sa rozsiahla
rekonštrukcia, vybudovali sa komunikácie so zámkovou dlažbou, tri prípojky
na vodu a elektrickú energiu, pre Nový cintorín sa vybudovalo parkovisko.
Mestský podnik Služba sa tiež stará o verejnú zeleň, kosenie a odvoz
zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, celoročné ošetrovanie parkov a
pod.. V roku 2017 bola urobená nová výsadba zelene na Námestí SNP a pri
Okresnom úrade s novými sadenicami a stromčekmi, osadené boli nové
lavičky a stojany na bicykle, zakúpili sa pyramídové kvetináče na kvetiny,
aby mohlo námestie, priľahlé parky a iné verejné priestranstvá vyzerať
reprezentatívne.
Nemenej dôležitá je údržba a oprava chodníkov a komunikácii v meste
počas celého roka. Pozornosť sa venovala oprave žľabu a vyasfaltovanie na
ulici Majerskej, osadeniu nového dopravného značenia, vybudovaniu nového
stojiska kontajnerov na ul. Ciolkovského, parkovisku na Akad. Pavlova a novému
oploteniu okolo športovísk.
Služba m. p. zabezpečuje týždenný vývoz komunálneho odpadu. Zabezpečuje
tiež zber separovaného odpadu pre mesto Stropkov a 24 obci okresu
Stropkov.
V priebehu roka 2018 bude realizovaný projekt „biologický rozložiteľný
odpad“, na ktorý boli schválené finančné prostriedky na
spolufinancovanie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter