Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestské voskové pečate

Tento článok sa v skratke venuje problematike najstarších stropkovských
pečatí. Mestským pečatiam sa venoval Ján Beňko v monografii mesta z roku
1994 a heraldik Jozef Novák v korpusovom diele o komunálnych pečatiach
z roku 2008.

Podľa J. Nováka muselo najstaršie pečatidlo Stropkova vzniknúť už
v priebehu 14. storočia, hoci sa nám jeho odtlačok nezachoval. Prvý známy
odtlačok pečatidla poznáme z rokov 1502, 1515 a na listine z 25. marca
1521. Tomuto pečatidlu sa J. Novák nevenoval, ale Ján Beňko áno. Táto
najstaršia pečať nemá kruhopis a taktiež sa nedá pečatný obraz
jednoznačne interpretovať. Ďalšiu pečať si mesto nechalo vytvoriť v roku
1547. Pečatný obraz už obsahuje kruhopis SIGILLVM OPIDI STROPKO
1547. Ďalšie voskové pečate pochádzajú z rokov 1570 a 1619 (strašia a
mladšia). Mesto ich používalo súbežne z predchádzajúcimi a pravdepodobne
do roku 1837 si nechalo vytvoriť ešte novšiu. Po roku 1837 začala mestská
rada používať nápisovú pečiatku.
Veľkým problémom, ktorý doteraz nebol uspokojivo vyriešený, sú pečatné
obrazy. Ján Beňko, Jozef Novák a Ladislav Vrteľ opisovali mestské pečate
vo svojich prácach. Ladislav Vrteľ dokonca 26. augusta 2009 napísal do
Stropkovského spektra zaujímavý článok, ktorý sa venoval práve pečatným
obrazom a dnešnému mestskému erbu. Ján Beňko a Ladislav Vrteľ
predpokladali, že pečatný obraz tvorí sv. Anna s Pannou Máriou.
S určitosťou vieme povedať, že stredoveký kostol bol zasvätený Panne
Márii, ktorá mala a má hlbokú úctu v Stropkove. Farby dnešného
mestského erbu sú znakom sv. Anny a erb bol schválený v roku 1988 po
predošlom chybnom erbe. Ale nachádzala sa na pečatnom obraze sv. Anna? Podľa
nášho názoru to tak nebolo. Heraldik Jozef Novák čiastočne prispel
k našej myšlienke pozerať na pečatné obrazy trocha inak, hoci v jeho
opise o meste a datácii jednej z pečatí sú viaceré chyby. V budúcom
čísle sa budeme venovať pečatným obrazom na mestských pečatiach zo
16. – 17. storočia, ich interpretácii a pečatným symbolom.
Mgr. Ľuboslav Šmajda, Mestský úrad v Stropkove
ZDROJE:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN
80-901392-5-6.
NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Druhý zväzok: N – Ž.
Bratislava: FFUK, 2008, s. 648. ISBN 978-80-89236-53-4.
VRTEĽ, Ladislav: O symbolike erbu mesta Stropkov. In: Stropkovské spektrum,
roč. MMIX, č. 35 z 24. augusta 2009.
Heraldický register MINV – http://ives.minv.sk/…_detail.aspx?….

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter