Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská rada schválila program najbližšieho zastupiteľstva

Na výstavbu umelého ihriska si možno mesto vezme úver

V sobotu predpoludním zasadala stropkovská mestská rada. Jej členovia
prejednali materiály, ktoré budú predložené na najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva, naplánované na 22. septembra o 9.00 hod.
v kaštieli. Nosným bodom zasadnutia poslancov bude úprava rozpočtu mesta na
rok 2008 kvôli plánovaným investičným akciám.

„Poslanci sa tiež oboznámia s pripravenosťou mesta na
aktuálny školský rok a v zmysle nového školského zákona bude tiež
potrebné prijať legislatívne úpravy niektorých VZN. Štatutári mestských
podnikov prednesú správy o ich hospodárení za prvý polrok 2008,
súčasťou programu bude aj správa o plnení mestského rozpočtu a tiež
súhrnné zhodnotenie stropkovského jarmoku,“
informoval po
zasadnutí rady prednosta MsÚ Metod Burák. Schvaľovaná bude aj nová
organizačná štruktúra MsÚ. „Najzásadnejšou zmenou bude
zrušenie útvaru europrojektov. Rozhodli sme sa tak preto, že monitorovanie a
koordináciu jednotlivých dotácií robíme prostredníctvom externej firmy,
ktorá vykonáva poradenské služby pre MsÚ. Jedna zamestnankyňa z tohto
útvaru z MsÚ odchádza na vlastnú žiadosť, ďalší bude presunutý na
Odbor výstavby, z ktorého bude jeden pracovník presunutý na finančný
odbor. Uvažuje sa aj o presune jedného pracovného miesta z odboru školstva
na organizačný odbor. Na rade sa tiež diskutovalo o pozícii architekta
mesta a jeho využitia z pohľadu pracovnej náplne. V každom prípade, po
zmene štruktúry MsÚ nedôjde k zvýšeniu počtu
zamestnancov,“
priblížil M. Burák.
Členovia rady napokon dali zelenú aj výstavbe ihriska s umelou trávou na
ZŠ Mlynská. Mesto sa bude na výstavbe ihriska podieľať sumou zhruba
6,75 mil. korún. Časť týchto prostriedkov bola v rozpočte zahrnutá
skôr, zvyšok bude vykrytý z rezervného fondu, príjmom z odpredaja majetku
mesta a prípadným úverom. „Venovali sme sa aj otázke
chýbajúcich prostriedkov na sanáciu starej skládky v Chotči, na ktorú
potrebujeme ešte 5,3 mil. korún. Tieto peniaze chceme jednoznačne
zabezpečiť z dotácie, pričom primátor povedal, že vynaloží všetko
úsilie, aby sme prostriedky získali. O tom, či sa tak stane sa má
rozhodnúť v najbližšom čase.“

Vedúci odboru financií Ján Polák na rade skonštatoval, že kvôli
nezrealizovaným predajom časti priestorov v Dome služieb neboli naplnené
plánované príjmy do mestského rozpočtu. Doteraz boli uzatvorené kúpne
zmluvy za asi 8 mil. korún, čo je zhruba polovica plánovaných príjmov.
„Mestská rada zaujala kategorické stanovisko, že pri zámere
odpredaja nebytových priestorov v Dome služieb vyšlo mesto v ústrety
terajším nájomcom a stav je taký, že odkupovanie priestorov je z ich
strany zdĺhavé a ich prístup neseriózny. Bola teda daná úloha, že do
konca septembra musia byť zmluvné vzťahy vysporiadané a minimálne 60 %
kúpnej ceny musí byť vyplatených. Mestská rada sa uzniesla, že ak do konca
septembra nebude z ich strany vôľa splniť tieto podmienky, mesto odstúpi od
zmlúv a priestory ponúkne na odpredaj tretím osobám. Uvedené rozhodnutie
mestskej rady je reakciou na zdĺhavý proces odpredaja nebytových priestorov,
z ktorého príjmom mesto počíta pri vykrývaní investičných aktivít
v meste.“
uviedol M. Burák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter