Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mestská nemocnica hospodárila so stratou

Počas posledného riadneho zasadania mestského zastupiteľstva boli
prítomní poslanci oboznámení aj s hospodárením stropkovskej nemocnice za
uplynulý rok. Mestská nemocnica v Stropkove bola zriadená mestom ešte
1. januára 2003. Hlavným predmetom jej činnosti bolo poskytovanie
ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Zatiaľ čo po prechode nemocnice na
eseročku k 1. januáru 2005 Nemocnica Stropkov s. r. o. v zdravotnej
činnosti pokračovala, terajším predmetom nemocnice je osvetová činnosť.
Hospodárenie spomínanej organizácie zhodnotil jej riaditeľ Ján Polák.

„Celkové náklady za rok 2015 predstavujú výšku
2 061,47 eur. Výnos za minulý rok boli zúčtované vo výške
1 570,00 eur, z toho 70 eur predstavujú tržby z prednáškovej činnosti
o prvej pomoci pracovníkov ZŠ Mlynská a 1 500 eur je dotácia mesta na
činnosť príspevkovej organizácie.“
Vzhľadom na uvedené
skutočnosti organizácii vznikla strata vo výške – 491,47 eur.
„Pohľadávky, k 31. decembru 2015 nemocnica eviduje voči
odberateľom v hodnote 3 214,58 eur a to voči firme Staving Prešov za odber
energie, vody a telefonických hovorov. Čo sa týka ich vymožiteľnosti, firma
Staving je v konkurze a aj napriek včasnému uplatneniu pohľadávky a podľa
dostupných informácií pre nedostatok majetku úpadcu nebude zrejme
vymožená,“
vysvetlil J. Polák. Stav pohľadávok na konci
zúčtovacieho obdobia sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil
o 245,65 eur. K zúčtovanému obdobiu saldo záväzkov voči dodávateľom
vedené v účtovnej evidencii je 436,08 eur. „Vo výške
66,30 eur ide o záväzok voči Daňovému úradu v Stropkove, kde je
vyúčtovaný sankčný úrok za neskorú úhradu dane z príjmu v roku
2005 a záväzok voči exekútorovi vo výške 369,78 eur, kde táto suma
predstavuje trovy exekúcie za vymáhanie poistného pre Sociálnu poisťovňu
z roku 2007.“
Okrem týchto záväzkov spoločnosť eviduje aj
záväzky, ktoré neprevzalo mesto Stropkov v zmysle zákona prechodu
kompetencií na obce. Ich súčasná výška je 19 420,07 eur.
Záväzky evidujeme voči dvom firmám a to Hepatron Košice, kde to
úrok za omeškanie za neskorú úhradu faktúr a trovy exekúcie sú
v celkovej sume 2 299,78 eur.“
Najpodstatnejší záväzok
nemocnica eviduje voči firme Generis a to až vo výške 17 120,29 eur. Sú
to vymáhané úroky za pohľadávku kúpenú od zdravotnej poisťovne
Perspektíva. Odkúpená pohľadávka predstavovala sumu 399 eur za neuhradené
poistné. „V tejto veci v súčasnosti prebiehajú dva súdne
spory. Jedným je exekučné konanie, kde ide o vymáhanie istiny a úrokov
z omeškania. Bol podaný návrh na exekučné konanie, okresný súd konanie
zastavil. Z našej strany bolo podané odvolanie na krajský súd ohľadom
výšky trov súdneho konania, ale vo veci doteraz rozhodnuté
nebolo,“
skonštatoval riaditeľ a ďalej informoval, že druhý
súdny spor sa týka tých istých úrokov z omeškania aj v súdnom konaní.
Súdne konanie vo veci bolo právoplatne zastavené. Okresný súd zastavil
konanie, krajský súd jeho rozhodnutie potvrdil. Veriteľ podal podnet na
ÚDZS, aj ten konanie zastavil. Veriteľ podal odvolanie voči rozhodnutiu
ÚDZS, na ktoré sa v súčasnosti čaká. „Ak zoberieme do
úvahy všetky známe záväzky vedené v účtovníctve a vedené
v podsúvahe, celková výška je 19 856,15 eur. Pri finančnom vysporiadaní
výsledku hospodárenia Mestskej nemocnice z rozpočtu zriaďovateľ za rok
2015 som navrhol vedeniu mesta zaoberať sa možnosťou likvidácie tejto
príspevkovej organizácie,“
dodal na záver svojho hodnotenia
J. Polák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter