Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto zavádza zmeny v parkovaní na verejných priestranstvách

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Všeobecne záväzné
nariadenie o parkovaní motorových vozidiel v na území mesta Stropkov. Pri
jej koncepcii vychádzalo mesto z podobných nariadení, ktoré sú
v platnosti v rámci iných samospráv. Najzásadnejšou zmenou je zákaz
parkovania na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v čase
od 20.00 do 6.00 hod. nasledujúceho dňa všetkým nákladným motorovým
vozidlám nad 3,5 t, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom,
návesom a dopravným strojom.
Problematika parkovania na verejných priestranstvách dosiaľ neupravovala
žiadna miestne záväzná právna norma. Potreba jej uvedenia do praxe
vyplynula aj z narastajúceho počtu vozidiel v meste a s tým súvisiacim
riešením statickej dopravy v Stropkove. Cieľom mesta je uviesť do praxe
novú parkovaciu politiku. Jedným z očakávaných výsledkov je aj
zabezpečenie minimálne jedného parkovacieho miesta pre každú rodinu
bývajúcu v bytovom dome. Opatrenia v tomto smere začala samospráva
realizovať už v minulom roku, kedy v exponovanej lokalite na uliciach Matice
slovenskej a Hrnčiarska vzniklo 31 nových parkovacích miest. Väčšina
z nich efektívnejším využitím dostupného priestoru s minimálnym
zásahom do zelených plôch.
„Každým rokom sa zvyšuje počet motorových vozidiel na našich
parkoviskách a odstavných plochách. Dnes je už bežné, že v jednej rodine
majú k dispozícii často dve i viacero áut. Registrujeme aj podnety, že
v obytných zónach pri bytovkách parkujú vodiči dodávkových či
nákladných vozidiel, ktorí zaberajú viacero miest určených pre osobné
vozidlá. V niektorých lokalitách je dnes dokonca v popoludňajších a
večerných hodinách veľký problém zaparkovať,“
priblížil
náčelník Mestskej polície Marián Harmada, predkladateľ návrhu VZN.
Dôležitým opatrením, ktoré upravuje toto VZN, bolo tiež dostať
z širšieho centra mesta všetky dodávkové vozidlá presahujúce 5,5 m.
Takéto vozidlá zaberajú pri parkovaní aj viac ako jedno parkovacie miesto,
pričom neraz svojou dĺžkou zasahujú do miestnej komunikácie. Od
1. januára 2017 tak bude v centrálnej mestskej zóne (vymedzenej vo VZN)
v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa zakázané parkovať
aj všetkým dodávkovým vozidlám presahujúcim 5,5 m.
VZN tiež upravuje aj režim parkovania motorových vozidiel pri smetných
nádobách, kde bude v čase zberu komunálneho a separovaného odpadu zákaz
státia a parkovania. Zmeny sa týkajú aj parkovania na miestnych
komunikáciách počas zimnej údržby. „Toto opatrenie bolo prijaté na
základe dlhodobých skúseností zamestnancov podniku Služba. Pri realizácii
zimnej údržby, hlavne na uliciach s rodinnými domami, je problém
dostatočne odpratať sneh z dôvodu vysokého počtu zaparkovaných áut na
uliciach. Komplikujú tak prejazd mechanizmom. Odporúčame preto počas zimnej
údržby parkovať svoje autá vo dvoroch a garážach,“ uviedol M. Harmada.
Náčelník dodal, že v prvých týždňoch od účinnosti nového VZN budú
mestskí policajti riešiť jeho nedodržiavanie napomínaním. Ich cieľom bude
v dostatočnej miere zvyšovať povedomie o novej právnej úprave a pôsobiť
preventívne. Neskôr môže byť za porušenie VZN fyzickou osobou uložená
bloková pokuta do výšky 33 eur, sankcia pre právnické osoby a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie je stanovená až do výšky 6.638 eur. Celé
znenie nového VZN je dostupné aj na internetovej stránke mesta.
-msú-

Kde budú mať zakázané parkovať dodávky a nákladiaky?

Zákaz parkovania na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách
na celom území mesta platí v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod.
nasledujúceho dňa pre všetky nákladné motorové vozidlá nad 3,5 t,
zvláštne motorové vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a dopravné
stroje.
Dodávkové vozidlá presahujúce 5,5 m dĺžky majú v uvedenom čase zákaz
parkovať v centrálnej mestskej zóne, do ktorej patria tieto ulice a verejné
priestranstvá: Námestie SNP, Hlavná, Hrnčiarska, Športová, Krátka,
Poštová, Mlynská, Cintorínska (od Hlavnej ulice po križovatku so
Zámockou), Zámocká, Mládeže, Hviezdoslavova (od križovatky s Hlavnou po
križovatku s Jilemnického), Akad. Pavlova, Jilemnického, Nový riadok (od
križovatky s Hlavnou po križovatku s Mládeže), Matice slovenskej (okrem
vyznačených parkovacích miest pri športovej hale, futbalovom štadióne,
zimnom štadióne, tenisových kurtoch a letnom kúpalisku).
-vzn-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter