Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto vezme preklenovací úver na účely verejného osvetlenia

<p><strong><em>10.7.2015 Mesto Stropkov podalo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.
Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR bol mestu Stropkov schválený
nenávratný finančný príspevok s výškou najviac 699 112,15 eur, pričom
celkové oprávané výdavky projektu boli schválené vo výške
735 907,54 eur. Po vyhodnotení verejného obstarávania podlimitnej zákazky
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov“,
bola vysúťažená cena diela v sume 722 875,38 eur s DPH. Z tejto sumy
spoluúčasť mesta pri financovaní predmetného projektu je 5%, čo
predstavuje čiastku 36 143,77 eur. Na základe uvedeného by mal byť
nenávratný finančný príspevok v čiastke najviac 686 731,61 eur. Po
administratívnej kontrole verejného obstarávania riadiacim orgánom projektu,
t. j. Ministerstvom hospodárstva SR, bude podpísaná zmluva o dielo
s víťazom súťaže. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v meste Stropkov“ musí byť ukončená a
prefinancovaná do konca kalendárneho roka, keďže ide o zdroje Európskej
únie z programovacieho obdobia 2007-2013. Financovanie projektu bude
realizované formou refundácie výdavkov. Na základe spomínaných
skutočností mesto Stropkov potrebuje prijať preklenovací úver v sume
686 700 eur na úhradu kapitálových výdavkov projektu „Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia v meste Stropkov“, pričom tieto
finančné prostriedky budú zrefundované mestu v roku 2016,“</em></strong>
odznelo na poslednom mestskom zastupiteľstve. Tento návrh stropkovskí
poslanci podporili a schválili v hlasovaní. Plánuje sa uskutočniť
komplexná výmena 860 existujúcich svetelných bodov a inštalácia
92 nových svetiel na existujúce stĺpy. Spolu 952 nových LED svietidiel
v Stropkove a v oboch mestských častiach Bokša a Sitník. Inštalovaných
bude 28 nových rozvádzačov a 648 výložníkov. Deklarovaná úspora
elektrickej energie je podľa svetelnotechnickej štúdie 60%. 30. októbra
podpísal primátor Ondrej Brendza zmluvu o dielo s víťazom verejného
obstarávania, spoločnosťou Elektromontáže, konkrétne Vincentom Antošom.
Zmluva bola následne zverejnená na internetovej stránke mesta. Celková
výška projektu je 722 875, 38 eur, spoluúčasť mesta tvorí 5%, čo
predstavuje zhruba 35 tisíc eur, zvyšnú sumu tvorí nenávratný finančný
príspevok. 2. novembra bolo zhotoviteľovi odovzdané stanovisko,
v súčasnosti prebieha meranie a lokalizácia skratových úsekov pozemného
vedenia a odstraňujú sa poruchy. Na subdodávateľských prácach sa bude
podieľať aj podnik Služba. Projekt bude v zmysle zmluvy ukončený do
31. decembra tohto roka. Do tohto termínu mesto uhradí všetky faktúry a
dodávateľ zabezpečí aj porealizačné merania. Ak sa nevyskytnú
nepredvídané problémy, do konca januára budúceho roka požiada mesto
Ministerstvo hospodárstva SR o refundáciu nákladov a najneskôr do konca
júna 2016 by mal byť projekt preplatený. Samospráva v súčasnosti
oslovila komerčné banky o indikatívne ponuky preklenovacieho úveru. Termín
na ich predkladanie je do 16. novembra, následne zasadne komisia vymenovaná
primátorom a vyberú najvýhodnejšiu ponuku. Prvé svietidlá budú
inštalované už v polovici novembra. Počas rekonštrukcie bude prevádzka
verejného osvetlenia obmedzená, preto Mesto žiada verejnosť o pochopenie.
<strong><em>„Som veľmi rád, že sa nám podarilo pristúpiť k realizácii
tohto projektu. Z hľadiska objemu investovaných financií ide o jeden
z najväčších projektov v meste za posledné roky. Verejné osvetlenie
v Stropkove je nevyhnutné modernizovať a z vlastných zdrojov by sme takúto
rozsiahlu akciu nedokázali uskutočniť. Vďaka modernej technológii bude vo
večerných hodinách v meste omnoho lepšia viditeľnosť, čo v neposlednom
rade prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti dopravy. Významná bude aj úspora
elektrickej energie, nákladov na údržbu a projekt bude mať značný efekt aj
z ekologického hľadiska,“</em></strong> myslí si Brendza.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter