Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto uzavrelo roky vlečúci sa spor s PKB Invest s.r.o. dohodou

Schválením súdneho zmieru dali
minulú stredu poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove definitívnu
bodku za sporom samosprávy s prešovskou spoločnosťou PKB Invest, s.r.o. Tá
mesto žalovala pre podozrenie z bezdôvodného obohatenia.

Predmetom sporu boli neverifikované práce naviac za 272 500 eur, ktoré
mala firma v rámci rekonštrukcie hnedého priemyselného parku v rokoch
2010 a 2011 vykonať nad rámec platnej zmluvy. Ich realizáciu odobril
podpisom dodatku č. 3 k Zmluve o dielo bývalý primátor Peter Obrimčák
(Smer-SD). Urobil tak bez vedomia poslancov zastupiteľstva i kompetentných
zamestnancov úradu.
Dodatok okrem toho nebol v zákonnej lehote troch mesiacov zverejnený na
internetovej stránke mesta, čím stratil platnosť i účinnosť. Práce
navyše neboli odsúhlasené ani stavebným dozorom a bolo sporné či a v akom
rozsahu boli realizované. Mesto z tohto dôvodu odmietlo uhradiť doručenú
faktúru.
Do ďalšej etapy sa spor dostal vo februári 2014, kedy P. Obrimčák podpísal
s prešovskou firmou Dohodu o urovnaní. Svojím konaním vtedy uznal údajný
dlh samosprávy. Dokument následne na Okresnom súde spochybnili siedmi
poslanci mestského zastupiteľstva. Za pravdu im dal prvostupňový a neskôr
i Krajský súd.
„Dodatok č. 3 nebol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a
preto sa naň muselo hľadieť ako keby k jeho uzavretiu vôbec nedošlo.
V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci z Dodatku
č. 3 už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený novým
záväzkom,“
uvádza sa v rozhodnutí KS. V odôvodnení
uznesenia zároveň pripomenul, že z uzatvorenej dohody „nie je
zreteľné ani to, či deklarované práce naviac boli riadne a včas vykonané,
v akom rozsahu, či boli prevzaté stavebným dozorom a či došlo ku kontrole
správnosti a úplnosti platobných dokladov.“ ***
Po tomto verdikte sa PKB Invest obrátila na súd a žiadala úhradu faktúry za
práce naviac, ako aj úroky z omeškania, trovy konania a náklady na právne
zastúpenie. V prípade uznania ich nároku by malo mesto zaplatiť vyše
450 tisíc eur. Na pojednávaní v januári 2016 nariadil Okresný súd vo
Svidníku znalecké dokazovanie. Bol vypracovaný znalecký posudok a
prihliadalo sa aj na písomné stanovisko a ohodnotenie prác naviac podľa
dokladov stavebného dozoru. Súdny znalec v odbore stavebníctva ohodnotil
výšku vykonaných prác v dvoch úrovniach: 154.971,43 eur (hodnota prác
vychádzajúca z predložených faktúr žalobcu), resp. 136.239,26 eur
(hodnota prác vychádzajúca zo smerných orientačných cien CENEKON).
Stavebný dozor vo svojom stanovisku ohodnotil práce na 136.996,66 eur.
Posledné pojednávanie na svidníckom súde sa konalo 29. apríla tohto roku.
Obe strany vzali na vedomie závery znaleckého dokazovania a deklarovali zámer
uzavrieť roky sa vlečúci spor zmierom. Na pojednávaní bol predložený
návrh, aby mesto Stropkov zaplatilo spoločnosti PKB invest sumu 200 tis. eur
v lehote do 30. júna 2019, pričom žiadna zo strán sporu nebude mať právo
na náhradu trov konania. Výška sumy vychádza z istiny skutočne vykonaných
prác zistených znaleckým dokazovaním a čiastočne bola zohľadnená
zákonná výška úrokov z omeškania. Návrh na uzatvorenie zmieru bol
v stredu predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Za hlasovalo
15 prítomných poslancov, jeden sa zdržal. Na úhradu dlhu si samospráva
vezme krátkodobý úver. ***„Nemôžem povedať, že ma dohoda teší.
Pretože 200 tisíc eur by sme si vedeli predstaviť investovať aj
efektívnejšie. Bohužiaľ, dobehol nás starý spor a neuvážené konanie
môjho predchodcu. Preto schválenú dohodu vnímam ako rozumný kompromis
v roky sa vlečúcom spore. Mesto akceptovalo závery znaleckého dokazovania a
z toho sa pri uzatvorení zmieru vychádzalo. Navyše, oproti pôvodným
nárokom žalobcu je suma podstatne nižšia. Je tiež treba povedať, že ak by
v čase realizácie projektu kompetentní členovia vedenia mesta včas
využili zákonné možnosti, deklarované práce mohli byť predmetom
nenávratného finančného príspevku a dnes by mesto nemuselo kvôli
nezodpovednému konaniu niekoľkých jednotlivcov platiť 200 tisíc
eur,“
uviedol po schválení zmieru v zastupiteľstve primátor
Stropkova Ondrej Brendza.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter