Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto Stropkov sa po štvrtý krát pokúsi uspieť v projekte sanácie nelegálnej skládky

V katastri mesta Stropkov sa
nachádza nelegálna skládka, ktorá znižuje kvalitu života obyvateľov mesta
a ohrozuje ich zdravie, preto ďalším predloženým návrhom bolo podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektu
„Sanácia nelegálnej skládky v meste Stropkov“. Predmetná čierna
skládka sa nachádza v obytnej zóne na ul. Pod Laščíkom a v priamom
susedstve s miestnym cintorínom, čo zhoršuje estetický dojem na takomto
pietnom mieste.

Mesto Stropkov však vzhľadom na rozsah tejto divokej skládky nedisponuje
dostatkom finančných prostriedkov na jej úplnú likvidáciu a jej rozsah sa
nedarí zmenšovať, ba práve naopak, v tejto lokalite sa nelegálne naváža
ďalej.
Zároveň hrozí kontaminácia povrchovej a podzemnej vody, keďže práve cez
túto lokalitu preteká vodný tok, ktorý je súčasťou rieky Ondava.
„Jedná sa o výzvu Ministerstva vnútra SR v rámci
operačného programu ľudské zdroje na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok zameraný na narábanie s komunálnym odpadom a
nelegálne skládky. Uzávierka žiadosti bola 4. júna 2018 a práve z tohto
dôvodu bolo zvolané neplánované zasadanie MsZ,“
informoval
L. Dubas.
Mesto Stropkov spĺňa podmienky, ktoré boli vyvolané v tejto výzve a to
hlavne podmienku vlastníctva pozemkov. Ak by mesto žiadalo o odstránenie
nelegálnej skládky na ulici Za jarkom, táto žiadosť by bola vyradená
z posudzovania, pretože pozemky v spomínanej lokalite sa nachádzajú
v súkromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve mesta. Spolufinancovanie mesta
Stropkov v tomto projekte predstavuje 5%.
„Nie je záruka, že mesto bude v tomto projekte úspešné, toto
je štvrtý pokus,“
uviedol L. Dubas.
Doteraz sa mesto o sanáciu nelegálnej skládky uchádzalo trikrát cez
Ministerstvo životného prostredia, teraz po ostatnej návšteve splnomocnenca
vlády pre rómske komunity, mesto do tejto výzvy vstupuje cez Ministerstvo
vnútra SR.
„To, že žiadame o sanáciu nelegálnej skládky Pod
Laščíkom, neznamená, že nebudeme likvidovať skládku v osade Za jarkom.
Do konca júna 2018 by mali byť žiadosti vyhodnotené, následne budú
vyzývať k doplneniu žiadosti, teda do troch mesiacov od podania by mal byť
známy výsledok. V prípade, že budeme v tomto projekte úspešní, bude
mesto v rámci možností odstraňovať skládku z vlastných finančných
prostriedkov aj v osade Za jarkom súbežne aj v osade Pod Laščíkom.
V prípade, že úspešní nebudeme, pustíme sa do likvidácie tejto skládky
za participácie obyvateľov, ktorí tam bývajú. Počkajme však za výsledkom
rozhodnutia Ministerstva vnútra, ako naložia s touto
žiadosťou,“
uviedol O. Brendza.
V predloženej žiadosti mesto žiada o nenávratný finančný príspevok
v hodnote 53 tisíc eur s DPH presne podľa rozpočtu, vychádzajúc tiež
z predošlých podaných projektov, ale aj z metodiky, ktorá je určená
k tejto výzve.
Poslanec MsZ S. Kolcún podotkol, že sa rieši len samotný dôsledok, nie
príčina a preto do budúcnosti navrhuje, aby sa predložili, či
prediskutovali riešenia a plány na zabránenie opätovného vzniku týchto
divokých skládok.
Realizácia projektu je v súlade s prioritami a cieľmi štátnej a
environmentálnej politiky a jej realizáciou sa prispeje k tvorbe ekologickej
stability prostredia a dané územie bude odbremenené od zdroja znečistenia
v podobe nelegálnych skládok odpadu.
Poslanci MsZ dali tomuto projektu zelenú a spolufinancovanie projektu
schválili.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter