Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto s Vranovskou investičnou s.r.o. plánujú vytvoriť akciovú spoločnosť

obrazekPredložený projekt na
prvýkrát neschválili

Jedným z najdôležitejších bodov minulotýždňového rokovania
poslancov mestského zastupiteľstva malo byť schvaľovanie majetkového vstupu
mesta do novozaloženej obchodnej spoločnosti Stropkovská sociálna, a. s. Na
návrh primátora však poslanci o tejto problematike nerokovali a vrátiť by
sa k nej mali opätovne na mimoriadnom zasadnutí naplánovanom na tento
týždeň.

Založenie akciovej spoločnosti je súčasťou projektu mesta a Vranovskej
nemocnice, n.o., na dokončenie nedostavanej budovy v areáli nemocnice.
Ďalším akcionárom v a.s. by mal byť zriaďovateľ Vranovskej nemocnice,
n.o. (VN), spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o. Podobne ako v prípade
dlhodobého prenájmu nemocnice, ktorý poslanci schválili na mimoriadnom
zastupiteľstve v roku 2008, aj tentoraz sa vo verejnosti diskutovalo, či by
pri podobných projektoch týkajúcich sa nakladania s mestským majetkom
nebolo vhodné informovať poslancov MsZ i občanov mesta skôr. Navyše,
v materiáloch pripravených na zastupiteľstvo sa objavilo viacero
nepresností a aj kvôli tomu sa mnohí pýtali, či v tomto prípade nejde
o skrytú privatizáciu stropkovskej nemocnice. O tom, prečo poslanci napokon
bod o založení obchodnej spoločnosti stiahli a o čo vlastne v projekte
ide, informoval člen mestskej rady Stanislav Humeník.
„V projekte sa chceme zamerať na dobudovanie a následné
využitie nedostavanej časti nemocnice. Prvá oficiálna informácia týkajúca
sa riešenia problému nedostavanej časti bola prezentovaná členom mestskej
rady 22. februára. Tam nás riaditeľ VN n.o. Norbert Schellong informoval
o spoločnom postupe, či by takéto riešenie pripadalo do úvahy. Bol
predstavený zámer na založenie spoločnej a. s. Dali sme tomu zelenú
s tým, že následne mal byť vypracovaný materiál, ktorý mal byť
prerokovaný na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Keďže
peniaze na dokončenie by mali smerovať z fondov EÚ v rámci aktuálnej
výzvy, vznikol pomerne krátky časový priestor na to, aby sme sa tejto
problematike venovali na riadnom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré je
naplánované až na apríl,“
priblížil S. Humeník.
Materiál, ktorý vypracoval investor dostali členovia rady až v piatok,
5. marca, teda tri dni pred konaním zastupiteľstva. Niektoré ustanovenia
však neboli členom mestskej rady dostatočne zrozumiteľné alebo
nekorešpondovali s prezentáciou projektu, s ktorým radu oboznamoval N.
Schellong 22. februára. Okrem toho, že bol podľa S. Humeníka
nezrozumiteľný pre verejnosť, obsahoval viaceré nejasnosti týkajúce sa
predmetu majetkového vkladu mesta do novovznikajúcej spoločnosti. V návrhu
projektu, ktorý máme k dispozícii sa uvádzalo, že vkladom mesta má byť
celý mestský majetok v areáli nemocnice, teda všetky nehnuteľnosti
v hodnote niekoľkých desiatok miliónov korún. „Áno, toto
bola jedna z výhrad, že je to absolútne mätúce. Po konzultácii na
mestskej rade, ktorú sme mali pred samotným rokovaním zastupiteľstva, sme si
tieto veci vysvetlili. Ide len o nedostavanú časť nemocnice vrátane
pozemku, nejedná sa o celý majetok na liste vlastníctva uvedenom
v materiáloch. Nepeňažným vkladom mesta do novovznikajúcej a.s. teda bude
len nedostavaná časť, vrátane pozemku pod stavbou,“

zdôraznil S. Humeník. Výšku nepeňažného vkladu mesta bude tvoriť suma
rovná výške znaleckého posudku nedostavanej časti, čo je v súčasnosti
okolo 10 mil. korún. Investor by mal zabezpečiť finančné prostriedky
z EÚ, vykryť 5%-nú spoluúčasť na projekte a poskytnúť ďalšie
investície, ktoré sú pri realizácii nevyhnutné. Očakávaná investícia na
dostavbu a sprevádzkovanie Domova sociálnych služieb predstavuje 5 mil. eur.
„Táto suma nie je to garantovaná, ale podľa dostupných
informácií bude projekt s najväčšou pravdepodobnosťou
úspešný,“
doplnil S. Humeník. Pomer obchodných podielov
v a. s. by mal predstavovať 80% investor, 20% mesto. Zaujímalo nás, či je
to vzhľadom na niekoľkomiliónový nepeňažný vklad samosprávy adekvátne.
Mesto totiž pri 20%-nom obchodnom podiele nebude mať v spoločnosti žiadne
rozhodovacie právomoci. Navyše vranovská eseročka s 200-tisícovým imaním
(v korunovom vyjadrení) bude mať od začiatku 80% bez toho, aby do novej
spoločnosti niečo reálne vložila. „Bude sa o tom ešte
diskutovať, ale myslím si, že investor na to nepristúpi. Otázka stojí tak,
či v prípade, že chceme dostavať túto časť, máme inú
možnosť,“
povedal S. Humeník. V zmysle Programového
manuálu ROP nemôže byť žiadateľom prostriedkov z fondov EÚ obchodná
spoločnosť. Okrem toho, pre čerpanie fondov EÚ postačuje pre žiadateľa
nájomný vzťah 25 rokov. VN n.o. má pritom stropkovskú nemocnicu
v prenájme na 30 rokov. Prečo je teda potrebné vytvoriť ďalší model a
zakladať novú spoločnosť? „Je to preto, aby boli získané
investície uchránené. Pretože podiel vo VN nemá len samotný investor
(Vranovská investičná s.r.o.), ale je tam aj VÚC. V prípade dobudovania
nemocnice však ide len o vzťah medzi investorom a mestom. VN má licenciu na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a bude vykonávať aj činnosť v DSS.
V prípade nového DSS sa jedná o aktivitu mesta a súkromného
investora,“
odpovedal člen mestskej rady. Doplnil, že mesto
investorom navrhlo aj alternatívu odkúpenia budovy. „Podľa
znaleckého posudku má budova hodnotu asi 10 mil. korún. Je však na
zváženie, či bude lepšie pre mesto mať podiel v akciovke a mať z toho
v budúcnosti profit, alebo či dnes získame povedzme 7 miliónov a nebudeme
pozerať do budúcna,“
zamyslel sa S. Humeník.
Prepracovaný materiál pre vytvorenie Stropkovskej sociálnej, a.s., bol na
MsÚ doručený uplynulý piatok a tento týždeň sa ním majú opätovne
zaoberať členovia mestskej rady. Podľa dostupných informácií bude jednou
z podmienok vstupu mesta do spoločnosti jednoznačná podmienka využitia
budovy na účely zriadenia Domova sociálnych služieb. Žiadateľom
prostriedkov na dostavbu budovy z fondov EÚ by mala byť Vranovská nemocnica,
n.o. Rozhovor so zástupcom investora, riaditeľom Vranovskej nemocnice
Norbertom Schellongom, prinášame v tomto
článku
.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter