Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto plánuje vytvoriť menej volebných obvodov a znížiť počet poslancov

<p>Na najbližšie stretnutie mestského zastupiteľstva, ktoré je
naplánované na apríl tohto roka bude poslancom na prerokovanie predložený
návrh na vytvorenie volených obvodov a určenie poslancov pre voľby do
mestského zastupiteľstva v Stropkove pre volebné obdobie
2018 – 2022.</p>

<p>Od roku 2002 je počet obvodov a poslancov nezmenený. Materiály o počte
obvodov a poslancov boli vždy prijímané na konci volebného obdobia.
Súčasné vedenie mesta sa snažilo počet poslancov a počet volebných
obvodov znížiť ešte na konci minulého volebného obdobia. Jedným
z dôvodov, prečo s návrhom neuspeli bolo, že ako opozícia nemali
potrebný počet hlasov. Súčasná koalícia, ktorá vtedy mala väčšinu
hlasov nedala žiadne vecné odôvodnenie, prečo navrhovanú zmenu odmieta.
Jedným z argumentov vtedy uvádzala, že na takúto zmenu treba pripraviť
nielen poslancov, ale aj verejnosť. <strong><em>„Aby sa neopakovala situácia
z minulosti, návrh na zmenu počtu obvodov a poslancov sme sa rozhodli
navrhnúť po prvom roku volebného obdobia. Keď bude tento systém
schválený, bude platný od budúceho volebného obdobia, čiže od roku
2018 do roku 2022.“</em></strong> V tomto smere sa zmenila aj legislatíva.
<strong><em>„Znamená to, že nielen navrhovaná zmena je nosný materiál,
ktorým sa budú riadiť budúce voľby, ale súčasne primátor na konci
volebného obdobia vydá rozhodnutie o vyhlásení volieb, v ktorom tento
materiál zahrnie,“</em></strong> priblížil situáciu prednosta MsÚ,
Stanislav Humeník.<br>
V súčasnosti je v meste zriadených 10 okrskov a 10 volebných obvodov. To
znamená, že počet okrskov kopíruje počet obvodov. Pri posledných voľbách
do EP bolo zapísaných 8 439 oprávnených voličov. V každom obvode,
nehovoriac o obvodoch mestských častí Sitník (č. 1) a Bokša (č.10),
ktoré ostávajú nezmenené, sa volilo po dvoch poslancov. Keď vezmeme do
úvahy počet zapísaných oprávnených voličov, tak v obvodoch v meste
Stropkov (od č. 2 do č.9) sa pohyboval od 1147, čo bol najväčší obvod
č. 4 až po najmenší volebný obvod č. 3 s 840 voličmi . Keď sa to
prepočíta na jedného poslanca, vychádza nerovnomerný počet v rozmedzí od
420 po 573 voličov, čo činí rozdiel 153 voličov, t.j. 36%. Znamená to,
že najväčší volebný obvod č. 4 má až o 36 % viac zapísaných
oprávnených voličov na jedného zvoleného poslanca ako najmenší volebný
obvod č.3.<br>
Nové navrhované riešenie predpokladá zníženie počtu poslancov zo
súčasných 18 na 15 poslancov a zároveň zníženie počtu volebných
obvodov zo súčasných 10 na 5 volebných obvodov. Navrhované volebné
obvody č. 1 a č. 5 – mestské časti Sitník a Bokša sú totožné so
súčasnými volebnými obvodmi č. 1 a č. 10. V týchto obvodoch by sa aj
naďalej volilo po jednom poslancovi. Navrhované volebné obvody č. 2 a č.
4 by boli vytvorené zo súčasných volebných obvodov č. 2 až č. 9 a to
nasledovne: obvod č. 2 by bol vytvorený spojením zo súčasných volebných
obvodov č. 2, č. 3. a č. 4 s počtom piatich volených poslancov. Obvod
č. 3 by vznikol spojením terajších volebných obvodov č. 5, č. 6 a č.
7 s piatimi volenými poslancami. Obvod č. 4 by bol vytvorený zo
súčasných obvodov č. 8 a č. 9 s tromi volenými poslancami. Z návrhu
vyplýva, že okrem obvodov č. 1 a č. 5, ktoré by po novom predstavovali
mestské časti Sitník a Bokša, je počet voličov na jedného poslanca
v rozmedzí od 577 po 627 voličov, čo predstavuje rozdiel 50 voličov,
t.j. 9%. Znemená to, že najväčší, novovytvorený volebný obvod č.
4 bude mať len o 9 % viac zapísaných oprávnených voličov na jedného
zvoleného poslanca ako najmenší volebný obvod č. 2.<br>
Schválením návrhu poslancami na najbližšom mestskom zastupiteľstve by to
do ďalšieho volebného obdobia rokov 2018 – 2022 znamenalo zefektívnenie
činnosti mestského zastupiteľstva, pre občanov väčší výber kandidátov
na poslancov, posilnenie legitimity a kompetentnosti zvolených poslancov,
pretože na ich zvolenie bude potrebný vyšší počet hlasov, posilnenie miery
koncepčnosti a zodpovednosti pri rozhodovaní sa poslancov, keďže bude
volený za väčší obvod, spravodlivé podmienky pre kandidátov na poslancov,
ktoré budú vytvorené zhruba rovnakým počtom zapísaných voličov v danom
obvode na jedného poslanca a šetrenie finančných prostriedkov na odmenách
poslancov a ostatných finančných nákladov vo výške 17%. Volebný okrsok
môže mať zo zákona približne 1 000 voličov, to znamená, že okrsky budú
zachované aj naďalej.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter