Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto nerešpektuje ochranu osobných údajov

<h3>“ Na internete
zverejnilo rodné čísla občanov i primátora mesta

Mesto Stropkov hrubo porušilo Zákon o ochrane osobných údajov. Na
oficiálnej stránke samosprávy sú verejne prístupné citlivé údaje
o osobách, ktoré s mestom v uplynulom období uzavreli zmluvný vzťah.
Najzávažnejším porušením spomínaného zákona je zverejnenie rodných
čísel. Až desať, teda viac ako polovica zverejnených zmlúv s fyzickými
osobami, obsahuje tento najdôležitejší osobný údaj. Verejne dostupné je
dokonca aj rodné číslo a podpisový vzor primátora Petra Obrimčáka.

<p>Samosprávy sú od začiatku tohto roka povinné v zmysle Zákona
o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovať všetky zmluvy,
objednávky a faktúry. Kópie dokumentov však musia byť upravené tak, aby
nedochádzalo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. V praxi by
teda mali mať vyčiernené osobné údaje a s tým súvisiace informácie.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej
osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo
nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora. Ide
najmä o rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo iného dokladu,
dátum narodenia v spojení s menom a priezvisko, ako aj spojenie mena a
priezviska s trvalým bydliskom, čo by mohlo byť jednoznačným
identifikovaním.
Na problém sme Mestský úrad upozornili posledný októbrový týždeň, no
ešte aj minulý piatok bolo v registri zmlúv dostupných niekoľko dokumentov
s rodnými číslami a dátumami narodenia fyzických osôb. Nápravu žiadali
aj niektorí Stropkovčania, ktorých dôverné údaje sa na stránke mesta
objavili. „Vaše zistenia preveríme a chyby napravíme.
Začínali sme všetci v tomto roku. Kde sa robí, robia sa aj chyby. Viem, že
je to hrubé porušenie zákona, ale čo teraz? Zistíme si rozsah porušenia,
komplexne to zhodnotíme a budeme to riešiť. Stala sa chyba, priznávame ju,
urobíme nápravu, aby sa to dalo do poriadku,“
uviedol po
našom upozornení prednosta MsÚ Ivan Kleban. Náprava však nenastala ani
týždeň po tom, ako mesto vedelo o chybne zverejnených zmluvách. Citlivé
údaje prekryli len na niektorých z nich. „Minulý týždeň sme
vedeli o tom, že tam bola jedna takáto zmluva, ktorú sme dali do poriadku.
Ja osobne som neprechádzal všetky zmluvy, ako sú zverejnené, aby som si toto
všimol,“
dodal prednosta. Sprístupňovaním zmlúv na
internete je na MsÚ poverený pracovník, ktorý za správnosť zverejnenia
nesie podľa prednostu zodpovednosť. „Každý, kto to
zverejňuje, by si to mal odkontrolovať sám. Táto povinnosť nám vznikla
v januári, nebola to bežná prax na úrade. Za ďalšie, je toho pomerne
dosť, čo sa zverejňuje, tak stala sa chyba. Budeme si dávať väčší
pozor. Sú orgány, ktoré to kontrolujú a v prípade, že sme niečo
porušili, tak tieto orgány vedia zareagovať,“
uzavrel
prednosta.
Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal v súvislosti s účinnosťou
novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám niekoľko usmernení, ako
dodržiavať zákon a zároveň rešpektovať ochranu citlivých údajov. Režim
rodného čísla je vnímaný ako všeobecne použiteľný identifikátor,
ktorý možno použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného
účelu spracúvania. V praxi to znamená, ak je potrebné s určitosťou
rozlíšiť identitu dotknutej osoby z veľkého počtu ľudí, aby nedošlo
k zámene ich totožnosti. To je dôvod použitia rodného čísla daného
osobitnými zákonmi (napr. v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva,
bankovníctva, daňovníctva, telekomunikácií, sociálneho zabezpečenia a
pod.), kde slúži prakticky aj k ochrane záujmov občana pred zámenou jeho
osoby za inú. „Spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva
charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovať všeobecne použiteľný
identifikátor sa generálne zakazuje,“ zdôraznil v stanovisku pre
Stropkovské Spektrum JUDr. Dušan Kudoláni z legislatívno-právneho odboru
Úradu na ochranu osobných údajov SR. „Ak teda boli zverejnené rodné
čísla na internetovej stránke v sekcii Verejný register odberateľských
vzťahov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, tak to bolo zverejnené v rozpore so zákonom č.428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov,“ vysvetlil. Mestu hrozia za porušenie
zákona sankcie, ktorých výška závisí od závažnosti, rozsahu a trvania
protiprávneho konania.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter