Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto hospodárilo v uplynulom roku s prebytkom

Prvé riadne tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva absolvovali
v piatok stropkovskí poslanci. Najrozsiahlejším materiálom rokovania bol
záverečný účet mesta, o ktorom informoval vedúci odboru financií MsÚ
Ján Polák.

V uplynulom roku dosiahlo mesto príjmy v sume 9 750 786 eur, výdavky
prestavovali 9 116 3030 eur. Výsledok hospodárenia za rok 2009 predstavoval
po odrátaní rozdielu finančných operácií prebytok v sume 240 512,50 eur
(rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu).
Z tohto prebytku je potrebné vylúčiť účelové finančné prostriedky,
ktoré súhrne predstavujú 384 304 eur. Rozdiel predstavuje mínus
143 792,24 eur. Následný schodok bol vykrytý prebytkom finančných
operácií, ktorý dosiahol 393 970,42 eur. Zvyšných 250 178,18 eur
prevedie mesto späť do rezervného fondu. Z hľadiska úverového zaťaženia
je podľa hodnotenia J. Poláka na tom mesto dobre. V súčasnosti spláca
samospráva úver na výstavbu dvoch rómskych bytoviek (zostatok
k 31. 12. 2009 predstavoval 13 458,66 eur), úver na výkup nehnuteľností
na námestí (mesto má podpísanú zmluvu na vyše 242 tis. eur, doteraz
vyčerpalo asi štvrtinu z tejto sumy) a najvyššie zaťaženie predstavuje
úver na výstavbu II. kazety skládky TKO v sume 678158,53 eur. V tomto
prípade ide podľa J. Poláka o dlhodobú a rentabilnú investíciu.
Poslanci schválili aj prvú tohtoročnú úpravu mestského rozpočtu.
Rozpočet na tento rok bol navrhnutý ako schodkový, po zarátaní prebytku
finančných operácií však jeho prebytok bude predstavovať 272 eur.
Výrazne sa znížili kapitálové príjmy (o vyše 387 tis. eur). Vplyv na to
malo zníženie príjmov z predaja majetku mesta – nebytových priestorov
v Dome služieb a príjem z predaja štvrtého polyfunkčného domu na
námestí. V prvom prípade nebol doteraz zrealizovaný predaj priestorov za
vyše 338 tis. eur Jánovi Paraničovi. Pri predaji polyfunkčného domu
prebiehajú rokovania s vlastníkom domu a pozemku na námestí J. Barburským.
Uvažuje sa s možnosťou výmeny medzi ním a mestom. Na strane výdavkov
dochádza k podstatnému zníženiu na položke rekonštrukcia športovej haly
v sume 180 tis. eur. Doteraz totiž nebol poukázaný grant zo štátneho
rozpočtu na tento účel. Podľa uznesenia vlády z augusta minulého roka by
mali byť tieto peniaze poukázané mestu najneskôr do 30. júna 2010. Prvú
úpravu rozpočtu poslanci bez pripomienok schválili.
V ďalšom priebehu rokovania sa oboznámili s hospodárením mestských
podnikov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. S výnimkou
Byhosu, s.r.o. sa všetky ocitli v červených číslach. Viac informácií
o ich hospodárení prinesieme o týždeň.
V diskusii požiadal poslanec Marián Bujdoš (SDKÚ-DS) o prehodnotenie
možnosti vybudovania plynovej kotolne v MŠ na Bokšanskej ulici a doplnenie
siete verejného osvetlenia na ulici Čerlinskej. Jozef Kmiť (SDKÚ-DS) navrhol
pristúpiť k rekonštrukcii zničeného úseku vozovky na ulici
Štefánikovej. Poslanca Imricha Makóa (Smer-SD) zaujímalo, dokedy bude
v Stropkove trvať stav, kedy firmy vykonávajúce zemné práce zanechajú
stavenisko v neporiadku a do pôvodného stavu to musia dávať pracovníci
podniku Služba. Z posledných prípadov spomenul priestranstvo pri I. ZŠ a
kaštieli, kde prebiehali stavebné práce.
K rokovaniu poslancov sa vrátime aj v najbližšom vydaní Spektra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter