Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto hľadá riešenie situácie na ulici Za jarkom

Biedne chatrče a kopa
odpadu. Aj takto by sa dala charakterizovať osada Za jarkom. Situácia
s odpadom, ktorý sa v osade hromadí za skromnými príbytkami, zdá sa nemá
riešenia a ani konca.

„V prvom rade treba povedať, že problémy ulice Za jarkom
nie sú len problémami tamojších obyvateľov, ale i celého mesta. My si to
uvedomujeme, ale ako subjekt samosprávy sme pri nakladaní s verejnými
financiami viazaní prísnou právnou úpravou. Uvedomujeme si vážnosť
situácie, ale tá tam nevznikla za posledný rok ani dva,”

uviedol primátor mesta Ondrej Brendza.
Podobné problémy s odpadom v osadách, ktoré sú často neriešiteľné,
má mnoho samospráv po celom Slovensku.
V osade Za jarkom nie je ani kúsok zelene, len panelová cesta a hory odpadu.
Ako ďalej O. Brendza uvádza, z minulosti vieme, že čiastkové riešenia sa
neosvedčili. V roku 2004 po výstavbe dvoch bytoviek na Orgovánovej ulici
došlo k asanácii polovice osady a dnes je situácia rovnaká, ak nie
horšia.
„Pripomínam tiež, že v uplynulých troch rokoch sa mesto
trikrát uchádzalo o prostriedky z výzvy na odstraňovanie čiernych
skládok, ale ani raz sme neboli úspešní,”
uviedol.
Primátora O. Brendzu rovnako mrzí, ak sa niekoľko jednotlivcov snaží na
tomto probléme a biede rómskej komunity žijúcej na ulici Za jarkom vytĺkať
politický kapitál. „Odporučil by som im, aby v prvom rade
zobrali na zreteľ, že obec síce je zodpovedná za divoké skládky vo svojom
katastrálnom území, na druhej strane je limitovaná vlastníckými vzťahmi
k pozemkom, na ktorých sa nachádza,”
dodal O. Brendza.
Ďalšou rovinou je komplexné riešenie celej lokality a ak dnes niekto aj
vzhľadom na vlastnícke vzťahy k pozemkom hovorí o rozsiahlej výstavbe
nízkoštandardných bytov, zjavne problematike nerozumie, alebo rozumieť
nechce.
„Bez ohľadu na to si však uvedomujeme vážnosť tejto
situácie. V minulom roku sme podnikli kroky smerujúce k naplneniu
spoločného cieľa a čoskoro, dúfam, pristúpime aj ku konkrétnym opatreniam
na riešenie problematiky prístupovej komunikácie, odstráneniu čiernej
skládky a ďalších problémov, ktoré sa týkajú osady Za jarkom. To všetko
však nepôjde bez súčinnosti so štátnymi orgánmi,”
doplnil
v závere primátor mesta.
Skládka odpadu už v minulosti odstránená bola, treba si však uvedomiť,
že ide o zložitý problém a tak ako všade, aj v sociálne znevýhodnenom
prostredí, akým osada Za jarkom je, sa nájdu disciplinovaní občania, ktorí
si svoje povinnosti plnia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter