Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mesto chcelo za skolaudované práce zaplatiť dvakrát

<h3>Zákazku za 179 tis. eur zastavil až Úrad pre verejné obstarávanie

Mesto Stropkov má zarobené na ďalší škandál. V dokončenom
priemyselnom parku chceli koncom minulého roka realizovať údajne dodatočné
stavebné práce za 179 tis. eur (5,4 mil. korún). Malo ísť o vybudovanie
toaliet v novozrekonštruovanej výrobnej hale. Zákazku plánovali zadať bez
riadnej verejnej súťaže vopred vybranej firme, spoločnosti PKB Invest,
s.r.o. Plány mesta zastavil až Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vo
svojom rozhodnutí skonštatoval, že mesto zamýšľa realizovať stavebné
práce, ktoré už sú vykonané a je na ne dokonca vydané aj kolaudačné
rozhodnutie. Nariadil preto celý postup zadávania zákazky metódou
rokovacieho konania bez zverejnenia zrušiť.

<p>Spomínaná forma výberu dodávateľa je jedinou nesúťažnou a teda
najmenej transparentnou metódou obstarávania. Aj preto musí v zmysle zákona
každý obstarávateľ zaslať ÚVO oznámenie o začatí rokovacieho konania.
Mesto tak urobilo 27. októbra minulého roka. Pritom len pár dní pred tým,
19. októbra, zasadalo mestské zastupiteľstvo, na ktorom poslanci
schvaľovali prijatie úveru na dočasné prefinancovanie projektu hnedého
priemyselného parku. O zamýšľaných „dodatočných prácach“ tam zo
strany vedenia mesta nepadlo ani slovo. Celý projekt financovaný z eurofondov
bol ukončený a stavby skolaudované 28. októbra. Už šesť dní na to sa na
Mestskom úrade uskutočnilo rokovanie so zástupcami potenciálneho
dodávateľa prác, kde boli predbežne dojednané detaily novej zákazky za
takmer 5,4 milióna niekdajších korún.
Pri kontrole sa úrad zameral na porovnanie prác zahrnutých v pôvodnej
zmluve s prácami, ktoré mesto plánovalo zabezpečiť dodatočne. V oboch
prípadoch bola, resp. mala byť dodávateľom stavebných prác firma PKB
Invest. Vo vyjadrení k celému zámeru mesto argumentovalo, že ide o práce,
ktoré „neboli zahrnuté do pôvodného projektu a ktorých
potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností. Práce sú
nevyhnutné pre bezproblémovú, kvalitnú, komplexnú a funkčnú realizáciu
stavebného diela a implementáciu projektu. (…) Nie sú technicky ani
ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to
verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprijemné
ťažkosti.“
Stavebné úpravy vraj boli potrebné aj na
„celkové sfunkčnenie objektov.“ Prednosta MsÚ
Ivan Kleban pritom na spomínanom zasadnutí mestského zastupiteľstva
viackrát zopakoval, že priemyselný park je dokončený a nič nebráni
príchodu investorov.
Z dostupnej komunikácie ÚVO a mesta Stropkov sa dá vyčítať, že
samospráva poskytovala kontrolnému orgánu potrebné podklady viackrát až po
opätovnom vyžiadaní a argumenty Stropkovčanov pre zvolený spôsob výberu
dodávateľa boli často nepresvedčivé až zavádzajúce. Napokon však ÚVO
dostal k dispozícii kompletnú dokumentáciu k pôvodnému projektu
i plánovaným dodatočným prácam. Na základe toho porovnal výkazy výmer
zrealizovaných stavebných úprav v rámci pôvodného výberového konania na
rekonštrukciu hnedého priemyselného parku s výkazom výmer plánovaných
„nepredvídateľných“ prác. Teda tých, ktoré mesto bez súťaže zadalo
vopred vybranej firme. „Úrad preštudovaním výkazov výmer
z oboch verejných obstarávaní zistil, že kontrolovaný
(mesto
Stropkov – pozn. red.) v predmetnom rokovacom konaní bez
zverejnenia plánuje vykonať tie isté práce, ktoré do pôvodnej zmluvy
zahrnuté boli, a ktoré už podľa vyjadrenia kontrolovaného sú vykonané a
dokonca je na ne odo dňa 28. októbra 2011 vydané aj kolaudačné
rozhodnutie,“
píše sa v rozhodnutí ÚVO. Úrad napokon aj
skonštatoval, že mesto neunieslo dôkazné bremeno na preukázanie
odôvodnenosti použitia postupu rokovacieho konania bez zverejnenia a celý
proces zrušil.
Mesto plánovalo realizovať stavebné práce na vodovode, kanalizácii a
dokončenej hale E2. Podľa zistení ÚVO bola viac ako polovica
„plánovaných“ prác v hale E2 zrealizovaných v pôvodnej a riadne
skončenej súťaži. Pri objekte „SO06 vodovod“ sú zamýšľané stavebné
práce skoro zhodne uvedené aj vo výkaze výmer pôvodnej súťaže.
„Zmenené sú len množstvá niektorých položiek. Napr. pri
položkách č. 53, 54, 57, 58 atď.
(vodárenské
komponenty – pozn. red.) je oproti pôvodnej súťaži zmenené
množstvo zo 4 ks na 1 ks,“
upozorňuje ÚVO. Pri objekte
„SO07 kanalizácia“ je dokonca rozpis stavebných prác s výnimkou troch
(zo sto piatich) položiek zhodný s rozpisom prác, ktoré už boli
zrealizované a skolaudované. Zaplatiť teda chceli dvakrát za tie isté
práce. Keďže v mestskom rozpočte nebolo možné potrebnú sumu zabezpečiť
bez schválenia zastupiteľstvom, peniaze chcelo mesto podľa našich
informácií získať navýšením celkovej sumy projektu o tzv.
nepredvídateľné práce. Pri oprávnenosti takejto požiadavky by sa
nenávratný finančný príspevok mohol zvýšiť až o desať percent.
Prázdna mestská kasa by teda zaťažená nebola a kšeft by sa vykryl
z eurofondov.
Prostredníctvom infozákona sme si vyžiadali podklady k celému projektu
priemyselného parku, vrátane výkazov výmer zrealizovaných i plánovaných
stavebných prác. Zarážajúca je už samotná suma 179 tis. eur za
vybudovanie „toaliet na druhej strane dokončenej
haly,“
ako sa vyjadril prednosta MsÚ Ivan Kleban (rozhovor
s ním uverejňujeme na strane 7). Pri detailnejšej analýze plánovaných
prác je zaujímavý pohľad na jednotlivé položky i celkový rozpočet
dodatočných prác. Kompletná rekonštrukcia viac ako 20-ročného vodovodu a
kanalizácie v areáli parku hradená z eurofondov stála podľa rozpočtu
projektu hnedého priemyselného parku takmer 169 tis. eur. Celá hala bola
zrekonštruovaná za zhruba 444 tis. eur. A za dodatočné práce „na
sfunkčnenie“ objektu chcelo mesto zaplatiť ďalších 179 tis. eur. Pod
pojmom „sfunkčnenie“ mala samospráva na mysli aj rozsiahle betonárske či
zemné práce v už dokončenej hale. Položiť vraj bolo potrebné napríklad
aj „dodatočných“ takmer tisíc metrov cementového poteru. Ak sú teda
kalkulácie vedenia mesta správne, stavební podnikatelia si v Stropkove ozaj
môžu prísť na svoje. Veď zaplatiť za predĺženie kanalizácie, vodovodu a
nové toalety sumu, za akú je možné postaviť luxusný rodinný dom na
kľúč, to už chce riadnu guráž. Navyše, ak na dodatočné stavebné práce
nie je potrebné, obrazne povedané, ani raz zamiešať murárskou kelňou.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter