Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodná spolupráca pri správe daní

<p>Výmena daňových informácií medzi krajinami je dôležitým nástrojom
v boji proti daňovým podvodom a únikom. Finančná správa v roku
2014 vybavovala takmer 10 tisíc medzinárodných prípadov týkajúcich sa
DPH a priamych daní.</p>

<p>V minulom roku sme medzinárodnú výmenu informácií (MVI) v oblasti
daní zrealizovali v 9 756 prípadoch. Z toho v oblasti DPH 9 098
prípadov, v oblasti priamych daní 658 prípadov. Počet žiadostí
v oblasti DPH oproti roku 2013 klesol o 9 percent, na priamych daniach sme
zaznamenali nárast o 20 percent. Priemerná doba odpovede zo zahraničia bola
vlani 147 dní. V oblasti priamych daní sme si najviac informácií vymenili
s Nemeckom, Českou republikou a Maďarskom. Okrem členských štátov EÚ sme
si vymieňali informácie aj s tretími krajinami – s Nórskom, Ukrajinou a
Ruskom. Údaje o DPH sme si najčastejšie posielali s Maďarskom, Českou
republikou, Poľskom, pričom tieto žiadosti tvorili 82 percent zo všetkých
žiadostí o MVI. Na základe štatistických údajov zverejnených Európskou
komisiou v oblasti DPH za rok 2013 prijala SR druhý najvyšší počet
žiadostí (8,9%) zo štátov EÚ po Nemecku (22,8%). Nasledovala ČR (7,1%),
Poľsko (6,5%) a Maďarsko (6,4%). Informácie za rok 2014 ešte neboli
zverejnené, ich zverejnenie sa predpokladá počas tohto mesiaca.
Medzinárodná výmena daňových informácií sa v oblasti priamych daní
realizuje na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a smernice Rady
č. 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení
smernice 77/799/EHS. V oblasti nepriamych daní zase na základe nariadenia
Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom
v oblasti dane z pridanej hodnoty.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter