Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Matica slovenská a my – IV.

Prvé roky činnosti

Matica slovenská od svojich začiatkov nebola len kultúrnym spolkom, stala
sa symbolom národa a jeho existencie. Jej predseda Štefan Moyses roku
1865 vyhlásil: Ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na
udržaní upevnení a rozkvete Matice záležať musí!

Ak nahliadneme do správy Janka Francisciho, ktorú pripravil na zakladajúce
zhromaždenie roku 1863, zisťujeme, že sa do onej doby za členov Matice
slovenskej prihlásilo – zakladateľov 441, stálych riadnych členov 431,
ročných riadnych členov 112, členov-podporovateľov, ktorí prispeli
najmenej 50 grajciarmi 1318 – 2302 členov. Francisci uvádza aj počet
1250 osôb, ktorí prispeli menšími príspevkami, ako aj ďalších vyše
tisíc ľudí ako zástupcov obcí, cirkví, knižníc, cechov. Najväčšiu
účasť preukázalo katolícke a evanjelické duchovenstvo. Zemianstvo, okrem
známych národovcov, neprejavilo o členstvo v MS takmer žiadny záujem.
Skutočnosť teda predstihla všetky očakávania. Matica česká v roku
1831 začínala s 35 členmi, v roku 1835 ich počet narástol o 155 a
v ďalšom roku o 48. Matica ilýrska (chorvátska) mala v prvom roku
150 členov, Matica lužickosrbská začínala so 64 členmi, po siedmych
rokoch mala 220 členov. Matica slovinská, ktorá vznikla roku 1864,
začínala s 500 členmi a po desiatich rokoch dosiahla 1 000 členov.
Aj zozbierané finančné prostriedky boli veľké, ba najväčšie zo
všetkých slovanských matíc. Dosiahli 94 251 zlatých a 95 grajciarov.
Tieto skutočnosti utvárali predpoklad pre úspešné účinkovanie Matice
slovenskej.
Činnosť Matice sa rozvinula. Okrem literárno-vydavateľskej činnosti
zjednotila Slovákov bez rozdielu náboženskej príslušnosti, zbierala knihy a
múzejné predmety, organizovala vedecký výskum a vydávala prvý po slovensky
písaný vedecký časopis. Starala sa aj o hmotný dobrobyt slovenského
národa – poskytovala štipendiá študentom, podporovala umelcov
i slovenské gymnáziá a udeľovala pôžičky jednotlivcom i obciam –
napríklad roku 1863 vyhoreným oravským obciam Medzibrodiu a Žaškovu. Okrem
toho celú ľudovýchovnú činnosť orientovala tak, aby prispela
k odstráneniu biedy ľudu a k jeho hospodárskemu povzneseniu. Vo svojej
činnosti realizovala aj dôležitú požiadavku doby – spoluprácu
s ostatnými Slovanmi a ich kultúrnymi spolkami. Svojou autoritou a vydaniami
sa zaslúžila o ustálenie spisovnej reči a pravopisu.
(pokračovanie v budúcich číslach)
Podľa publikácie M. Eliáša – Š. Haviara Zlatá kniha Matice slovenskej
spracoval -sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter