Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marko Vateha predstavil ďalšiu knihu o Stropkove

<h3>Mesto malo predpoklady
stať sa veľkým obchodným i kultúrnym centrom

Prvý deň mesiaca kníh patril uplynulý piatok v mestskej knižnici
prezentácii knihy stropkovského architekta Marka Vatehu Stropkov a jeho
okolie, kultúrne a prírodné dedičstvo. Asi šesťdesiat prítomných hostí
malo možnosť oboznámiť sa s obsahom knihy, v ktorej sa autor zameral na
kultúrno-historické súvislosti vývoja Stropkova.

<p>„Cieľom knihy je dostať historické dedičstvo do povedomia
verejnosti a zároveň ju takto mobilizovať s jeho kultivovanejším
zaobchádzaním či k záchrane,“
prihovára sa M. Vateha
v úvode knihy. Pri jej tvorbe čerpal poznatky predovšetkým z vlastných
terénnych výskumov, výkopov, pozorovaní architektúr pri obnovovacích
prácach, štúdiom starých máp, fotografií, ako aj neprebádaných
stavebných dokumentácií po II. svetovej vojne uložených v neroztriedenom
archíve MsÚ. Takisto vychádzal z informácií od pamätníkov, vlastných
konštrukcií súvislostí z už poznaných miestnych dát i z analógií
okolitých sídelných lokalít. Publikácia vo formáte A4 má 172 strán a
okrem textovej časti obsahuje vyše 200 čiernobielych i farebných
ilustrácií.
Autor prezentoval prítomným zaujímavé súvislosti, ktoré do značnej miery
ovplyvnili neskorší vývoj Stropkova, s dôsledkami až do súčasnosti.
„Vyzerá to tak, že sa tu malo vybudovať veľké mesto. Dôkazom
toho je námestie veľkých rozmerov 200 krát 100 metrov. Málo miest na
Slovensku má takýto základ. V 14. storočí sa mestečko začalo rozvíjať
ako meštianske sídlo s vlastnou radou. O jeho rozvoji teda rozhodovali
mešťania. Aj vďaka kráľovi sa do Stropkova dostali nemeckí kolonisti.
V osadách, ktoré zostali v rukách pôvodného slovenského obyvateľstva,
nebol badateľný veľký rozvoj a neboli z nich vybudované mestá v pravom
slovazmysle. Stalo sa tak iba v sídlach, kde sú znaky prítomnosti nemeckých
hostí – Kežmarok, Levoča, Prešov, Bardejov… Takýto krásny nástup mal
aj Stropkov. Začiatkom 15. storočia sa však mesto dostalo do rúk zemepána,
ktorý schopných a silných mešťanostov, hlavne podnikateľov v rôznych
sférach, odtiaľ vyhnal. Mená, ktoré boli v Stropkove, neskôr nachádzame
v Prešove či Bardejove,“
prezradil M. Vateha. V období
rokov 1408 až 1567 sa tak podľa neho takmer úplne zastavil rozvoj mesta.
Výnimkou bola azda len výstavba hradu, ktorý mal ochrannú funkciu
pohraničia s Poľskom.
Po knižnej prvotine M. Vatehu Metamorfózy a veci neznáme (2004) ide aj
v prípade jeho druhej knihy o nepochybne hodnotné dielo, ktoré môže
zaujať nielen pamätníkov, ale aj mladšiu generáciu Stropkovčanov
zaujímajúcu sa o bohatú, aj keď občas pochmúrnu históriu nášho
mestečka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter