Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Majitelia áut pozor! Od júla platí inštitút objektívnej zodpovednosti

<p>Od prvého júla bude v rámci novely zákona o cestnej premávke platiť
inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý by mal výrazne prispieť
k znižovaniu nehodovosti. Dokazovanie páchateľa dopravného priestupku je
v súčasnosti neraz zložité. Vodiči sa totiž často spoliehajú na to, že
policajné hliadky sa na niektoré miesta nedostanú a ich priestupok tak nikto
nezaznamená.

<p>Objektívna zodpovednosť v praxi znamená povinnosť držiteľa vozidla
zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom,
ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom
bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla, bez ohľadu na to, kto vozidlo
viedol. Zavedením objektívnej zodpovednosti sa však subjektívna
zodpovednosť za porušenie pravidiel cestnej premávky neruší, pretože
policajti budú naďalej zastavovať a kontrolovať vodičov, či dodržiavajú
pravidlá cestnej premávky. Každé jedno porušenie pravidiel budú
automaticky zaznamenávať technické prostriedky, najmä radary. Držiteľom
vozidiel, voči ktorým bude prostredníctvom objektívnej zodpovednosti
uplatnená sankcia za spáchanie správneho deliktu, nebude uložený zákaz
činnosti, skutok sa nezapíše do evidencie priestupkov v evidenčnej karte
vodiča a včas zaplatená sankcia bude pre nich nižšia. Inštitút
objektívnej zodpovednosti sa bude viazať na zákaz predchádzania, otáčania
a cúvania, prejazd cez železničné priecestie, zákaz zastavenia a státia,
prejazd na červenú, zákaz vjazdu, odbočovania alebo prikázaného smeru
jazdy, „stopky“, prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla,
prekročenie povolenej rýchlosti. Výška pokút za jednotlivé správne
delikty bude striktne určená a policajný orgán nebude oprávnený uložiť
inú pokutu ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu páchateľa.
Napríklad za prekročenie rýchlosti v obci bude hroziť pokuta 15 až
798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie sa udelí pokuta
249 eur, za porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Za prejazd
cez železničné priecestie bude hroziť 300 eur, rovnako aj za „stopku“ a
prejazd na červenú. Pokutu až do výšky 798 eur bude možné uložiť za
prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. Ako motivácia riešiť
vec v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti bude držiteľovi vozidla
umožnené zaplatiť len dve tretiny z celkovej výšky pokuty uloženej
v rozkaze, ak tak vykoná do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ ju
však zaplatí po tejto lehote, musí už uhradiť jej plnú výšku.
Zaplatením pokuty sa celá vec ukončuje bez akéhokoľvek zápisu do evidencie
vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, iba na príslušný
bankový účet.

Objektívna zodpovednosť v praxi

Keď radar zachytí vozidlo, ktoré napríklad prekročí rýchlosť,
počítačový program v informačných systémoch podľa evidenčného čísla
vylustruje držiteľa vozidla. Policajný orgán (ak sa nepochybne zistí, že
delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho držiteľa) mu za spôsobené
porušenie zákona uloží rozkazom pokutu. Držiteľ môže prijať objektívnu
zodpovednosť, teda uhradiť pokutu a využiť tak všetky už uvedené
pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosťou. Druhá možnosť
je podať proti rozkazu do 15 dní odpor, resp. námietku. Pokiaľ obsahuje
skutočnosti označujúce v požadovanom rozsahu vodiča, ktorý viedol vozidlo
držiteľa, vec podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie
príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu. Konanie sa tak už
presúva na vodiča a v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti voči nemu
mu môže byť uložená pokuta, prípadne aj zákaz činnosti. Ak držiteľ
vozidla svoje auto požičia a vodič nedodrží pravidlá cestnej premávky,
držiteľ bude mať nárok na náhradu ním zaplatenej pokuty. Za porušenie
pravidiel cestnej premávky budú plne zodpovední aj poslanci či sudcovia.
V prípade diplomatov bude skutok odložený, nakoľko sa na nich vzťahuje
medzinárodné právo.
Čo v prípade, ak radar presne nezachytí ŠPZ vozidla, resp.
vyhotoví nekvalitný záznam udalosti?

Policajný orgán udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že
skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom.
Čo v prípade, ak je držiteľom vozidla právnická
osoba?

Objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti ako celku. Kto
konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokuta nebude
v tomto prípade ako odpočítateľná položka základu dane.
Čo v prípade, ak má držiteľ vozidlo na leasing?
Zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho držiteľ, čiže nie leasingová
spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii
vozidiel ako vlastník vozidla.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter