Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letné prázdniny využili školy na rekonštrukcie, opravy a údržbu

Počas dvojmesačných prázdnin sa školy pripravovali na začiatok nového
školského roka. V ZŠ na Mlynskej ulici začali s prvou etapou rozsiahlych
rekonštrukčných prác. V pavilónoch vymenili podlahy, zárubne, triedy a
chodby vymaľovali.

„V priebehu školského roka sa bude pokračovať
v rekonštrukcii odborných učební a následne aj telocvične. Vzhľadom na
to, že sme športová škola, postup prác budeme priebežne plánovať tak,
aby sme nemali blokovanú telocvičňu,“
uviedol riaditeľ
školy Michal Jancura. V súvislosti s hospodárskou krízou dostali mestské
školy od zriaďovateľa pokyn šetriť. „Školy idú na doraz,
takže veľmi niet z čoho šetriť. My sme sa v rámci úsporných opatrení
rozhodli odsunúť rekonštrukcie v areáli školy, ktoré nespadajú do
projektu, na neskoršie obdobie. Urobili sa len veci, ktoré sú nevyhnutné pre
plynulý chod školy,“
uzavrel.
Vzhľadom na krízu sa aj v ZŠ na Konštantínovej ulici robili počas
prázdnin len najnutnejšie úpravy. Podľa riaditeľky školy Tatiany
Spišákovej je aj napriek tejto skutočnosti škola stopercentne pripravená na
otvorenie nového školského roka. „V interiéri školy sme sa
zamerali na hygienické maľby, opravy šatní, opadaných omietok, tabúľ.
V okolí školy boli opravené chodníky, dokončila sa úprava areálu
viacúčelového ihriska, boli opravené terasy na prízemí, átrium, vysadili
sme okrasné stromčeky a keďže je už aj na našej budove poškodená
omietka, snažili sme sa aspoň čiastočne opraviť fasádu. Tak ako po iné
roky, aj teraz sme vykonali nemalé opravy v krytej plavárni. Všetky tieto
práce boli vďaka našim zamestnancom vykonané svojpomocne. Veľkým prínosom
pre našu školu bude realizácia projektov, ktoré nám boli v posledných
mesiacoch schválené – Otvorená škola – oblasť športu, Zdravie
v školách a Elektronizácia školskej knižnice,“

doplnila.
V ZŠ na Hrnčiarskej ulici začali s opravami a údržbou už koncom
minulého školského roka.
V júni prišla na rad výmena okien a dverí v prístavbe školy, kompletne
zrekonštruovali sociálne zariadenia na 1. poschodí, ale aj oplotenie
detského ihriska, kde vyrástol aj živý plot. „V čase
prázdnin boli dokončené vnútorné opravy omietok a malieb okolo okien,
previedla sa pravidelná hygienická maľba, bežné opravy interiéru,
údržba, čistenie, upravovali sa priestory školy. Počas prázdnin bol
pravidelne kosený a upravovaný celý areál školy,“

informovala riaditeľka školy Katarína Smaržíková a dodala:
„Čo sa týka opatrení v rámci šetrenia z dôvodu
hospodárskej krízy, tým, že boli krátené podielové dane mesta,
z ktorých sú financované aj školské zariadenia, škola s krátením
rozpočtu na tieto zariadenia rátala a už v priebehu uplynulého školského
roka svoje výdavky danému stavu prispôsobila.

Úsporné opatrenia ovplyvnili aj prípravy na nový školský rok v CZŠ sv.
Petra a Pavla. „Počas prázdnin sme školu tak, ako aj po iné
roky, pripravovali na nový školský rok. Tentokrát sme sa zamerali hlavne na
exteriér školy a na naše detské ihrisko. Upravovali sme trávnaté plochy,
vysádzali okrasné stromčeky, vytvárali skalky. Naši učitelia robili
všetky tieto práce svojpomocne. Brigádovali aj do desiatej večer.
V interiéri sme vymenili niekoľko ďalších okien, ale väčšie stavebné
úpravy sme na rozdiel od minulých rokov nerobili. Keďže hospodárska kríza
zasiahla aj školy, ušetrili sme hlavne na tom, že sme si školu zveľadili
svojpomocne. Potrebovali by sme ešte povymieňať okná na chodbách a
zrekonštruovať zborovňu, ale vzhľadom na napätý rozpočet sme sa rozhodli
tieto práce odsunúť až na budúci rok,“
skonštatovala
riaditeľka školy Mária Karašinská.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter