Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letné kúpalisko v Stropkove pripravené na novú sezónu

Mesto Stropkov má od roku 2012 uzatvorenú nájomnú zmluvu so
spoločnosťou KM Systém, s. r. o. na prenájom areálu letného kúpaliska
v Stropkove, v ktorej boli dohodnuté tiež zámery každoročného
investičného zhodnocovania a dobudovávania areálu z prostriedkov mesta
Stropkov, ako aj z prostriedkov nájomcu letného kúpaliska.

Ešte vo februári bolo mestu Stropkov doručené stanovisko spoločnosti KM
Systém, kde mestu navrhlo ukončenie nájmu letného kúpaliska. Na zmluvnom
vzťahu sa po ďalšom rokovaní nič nemenilo a spoločnosť KM Systém teda
zabezpečí prevádzku letného kúpaliska aj v roku 2018.
Následne v marci 2018 bola spoločnosťou KM Systém doručená mestu
Stropkov výpoveď z nájmu s dátumom ukončenia nájmu v septembri 2018.
Mesto Stropkov malo pre rok 2017 s prevádzkovateľom letného kúpaliska
uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa dohodli na úprave vstupu vrátane odvodnenia
parkoviska, utesnenie plaveckého bazéna, oprave prezliekacích šatní a na
nátere vnútra plaveckého bazéna v celkovej hodnote takmer 12 tisíc
eur.
Mesto na základe zmluvy z mája 2017 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta vo
výške 10 tisíc eur a pri kontrole účelového využitia bolo zistené, že
v rámci prípravy na sezónu 2017 boli uvedené práce vykonané. Poskytnutá
dotácia bola teda použitá v súlade s účelom, na ktorý bola spoločnosti
KM Systém, s.r.o. Prešov poskytnutá.
V roku 2018 začína plynúť v poradí siedma sezóna prevádzky letného
kúpaliska pod taktovkou KM Systém s.r.o., no zdá sa, že posledná.
Predpokladá sa teda, že mesto Stropkov bude musieť sezónu 2019 riešiť už
vo vlastnej réžii.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter