Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Learn caffe v komunitnom centre

<p>Rómske komunitné centrum – Arcidiecézna charita Košice už druhý rok
realizuje projekt, „Learn caffe“. Cieľom projektu je podporovať deti
z rómskej komunity vo vzdelávaní, doučovaní a tak v zlepšovaní ich
perspektívy v škole, ale aj v živote.

<p>V školskom roku 2011/2012 sme systematicky pracovali s 23 člennou
skupinou detí, ktoré nastúpili do prvých ročníkov. V tomto školskom roku
systematicky pracujeme s novu skupinou 25 detí v priestoroch ZŠ na ulici
Konštantínovej, kde kontinuálne nadväzujeme na prácu učiteliek, ktoré
s deťmi trávia dopoludnie. Podobne ako u predchádzajúcej skupiny našou
prvoradou snahou je zlepšovať komunikáciu detí v slovenskom jazyku.
Precvičujeme písanie, počítanie, tvoríme, spievame… Aktivity
pripravujeme, tak aby sa deti učili potrebným návykom, čistote, poriadku,
hygiene, slušnému správaniu v škole, ale aj v živote. Rovnako sa
snažíme formovať hodnoty detí aj v duchovnej oblasti. Uvedomujeme si, že
podobný prístup je potrebný aj zo strany väčšiny rodičov týchto detí,
pretože deti často po škole trávia voľný čas bez ich dozoru. Komunikujeme
aj s nimi a snažíme sa zapájať ich do diania tohto projektu. Rodičia
veľmi vítajú, že deti majú zabezpečený program taktiež olovrant a
aktívnejšie sa zapájajú aj do jednorazových aktivít, ako deň matiek,
Mikuláš, výlety a pod. Takýmto spôsobom tak efektívne napĺňame ich
voľný čas a veríme, že skúsenosti, zážitky a hodnoty, ktoré si
z projektu odnesú prinesú dobré ovocie v škole a v živote.
Finančné prostriedky na celé fungovanie tohto projektu počas dvoch rokov
nám poskytlo rakúske mesto Graz. Touto cestou by sme sa tiež chceli
poďakovať p. riaditeľke Mgr. Spišákovej za poskytnutie priestorov a
spoluprácu.
-dh-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter