Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kúpalisko prenajali na 20 rokov

<p>Minulý utorok
schválili poslanci mestského zastupiteľstva prenájom letného kúpaliska pre
prešovskú spoločnosť KM-Systém, s.r.o. Napriek tomu, že na
predchádzajúcom zasadnutí malo viacero poslancov mestskej opozície
k zámeru výhrady, za návrh na prenájom hlasovala v utorok potrebná
väčšina prítomných poslancov.

<p>V úvode zasadnutia právnik mesta Jozef Bujdoš spolu s vedúcim Odboru
výstavby Ladislavom Dubasom priblížili celý proces rokovaní s budúcim
nájomcom a poslancom vysvetlili najzásadnejšie zmeny oproti pôvodnému
návrhu nájomnej zmluvy. Opozícii sa totiž do materiálu podarilo presadiť
viacero pozmeňujúcich bodov. Poslanec Martin Jakubov (KDH)
v tejto súvislosti uviedol: „Kolega Ondrej Brendza
(ospravedlnený zo zastupiteľstva – pozn. red.) si nechal
spracovať nezávislú analýzu pôvodného návrhu zmluvy. Tá obsahuje
jedenásť komentárov k tomu, ako je pôvodná zmluva, poviem to rovno, pre
mesto nevýhodná. JUDr. Brendza sa preto snažil tieto pripomienky
implementovať do nového návrhu predloženej zmluvy. Čiastočne sa to
podarilo, čiastočne nie.“
Vedenie mesta pôvodne odobrilo
podmienku budúceho nájomcu, že v prípade predaja areálu kúpaliska inému
subjektu zaplatí KM-Systému pokutu vo výške 100 tis. eur. Toto ustanovenie
bolo pozmenené a pokuta vylúčená. Mesto však musí v prípade
zamýšľaného predaja kúpaliska počas zmluvného vzťahu ponúknuť areál
za cenu určenú znaleckým posudkom nájomcovi. Mestu takisto odpadla
povinnosť uhradiť KM-Systému náhradu investície, ak nájomný vzťah
skončí v priebehu prvých piatich rokov. „Ak si všimnete,
zmeny sú v predloženom materiáli podčiarknuté. Z predošlého
trojstranového návrhu je podčiarknutých jeden a pol strany. Považujeme to
za istý úspech, pretože sme
(ôsmi poslanci opozície –
pozn. red.) boli označení ako brzda celého projektu. Chceme, aby
sa budovalo, rekonštruovalo a zveľaďovalo, ale za podmienok, ktoré mesto
nestavajú do úlohy outsidera,“
dodal M. Jakubov.
Poslanca Mariána Bujdoša (SDKÚ-DS) zaujímalo, aká bude
výška vstupného po zmene prevádzkovateľa kúpaliska. Právnik J. Bujdoš
uviedol, že každá úprava vstupného bude podmienená prerokovaním
s vedením mesta. Poslanec Viliam Mihok (Smer-SD) pripomenul,
že podľa vyjadrení konateľa KM-Systému Jozefa Kráľa by malo
v najbližšej sezóne stúpnuť o 50 centov na 2,50 eura.
Kvôli schváleniu prenájmu bol upravený aj transfer pre mestský podnik
Služba vo výške 42 366 eur určený na prevádzku kúpaliska. Podnik pritom
musí rátať aj s výpadkom výnosov zo vstupného a prenájmu bufetu, ktoré
dosahujú okolo 11 tis. eur. Služba tak príde o značné prostriedky, na čo
upozornil poslanec Stanislav Humeník (KDH). Zaujímalo ho teda
stanovisko riaditeľa Gabriela Zajtka, ktorý však pri prerokovávaní tohto
bodu nebol na zastupiteľstve prítomný. Predseda finančnej komisie
Jozef Lacko (Smer-SD) tlmočil jeho vyjadrenie, že k úprave
rozpočtu nemal žiadne výhrady. Jedinou jeho požiadavkou bolo, aby studňa na
kúpalisku bola aj naďalej bezplatne k dispozícii pre potreby tenisového
areálu a zimného štadióna.
Predložený návrh zmluvy napokon podporilo 15 zo 17 prítomných poslancov.
M. Bujdoš a M. Pavúk (nezávislý) sa hlasovania zdržali. Spoločnosť
KM-Systém, s.r.o., Prešov tak stropkovské kúpalisko získala do nájmu do
31. marca 2032. Počas prvých piatich rokov by sa v areáli malo
preinvestovať spolu 400 tis. eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter