Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kto je kľačiaci muž v zbroji?

<p>Pri študovaní informácií k dejinám Stropkova sa stretávam s rôznymi
nezrovnalosťami. Tieto nezrovnalosti môže ozrejmiť len práca s archívnymi
písomnosťami a historickými predmetmi. Tak tomu bolo aj v prípade, keď som
sa snažila zistiť odpoveď na otázku, ktorú som položila v názve
článku.</p>

<p>Tento kľačiaci muž v zbroji je vyobrazený na reliéfnej renesančnej
tabuli, umiestnenej na južnej strane veže Sanktuária v Stropkove. Keďže
nejasnosti sú spojené predovšetkým s menom kľačiaceho muža, pri svojom
výskume som sa už nevenovala opisu tabule (pozri monografia Stropkov, s. 242),
ale len rozboru nápisov tam sa nachádzajúcich. Na renesančnej tabuli sú
umiestnené štyri latinsky písané nápisy. Prvé tri sú len všeobecného
rázu a nepodávajú žiadne konkrétne informácie. Pri týchto nápisoch je
potrebné len poopraviť ich uvádzaný preklad do slovenského jazyka.
V pravej hornej časti tabule sa nachádza nápis v preklade: „Na počesť
Nepoškvrnenej Panny Márie.“ Na ľavej strane sa nachádza prvý zhora nápis
v preklade: „Na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice.“ Pod ním šikmo
nápis opäť v preklade: „Pod tvoju ochranu.“ Dominantný a obsahovo
najvýznamnejší je nápis umiestnený v pravej dolnej časti tabule.
V preklade znie takto: „Vážený a vznešený slobodný pán žigmund Petö
z Gerše, barón, radca a komorník cisárskeho a kráľovského Majestátu a
vicegenerál Horného Uhorska a najvyšší Onódsky kapitán. Postaral sa toto
postaviť v roku 1661.“ Na základe prekladu, môžem odpovedať na
položenú otázku. Kľačiacim mužom v zbroji je žigmund Petö a nie Ján,
či Štefan, ktorí boli doposiaľ uvádzaní v literatúre, či rôznych
článkoch. Tento nápis uvádza aj titul a funkcie, ktoré počas života
žigmund zastával. Okrem iného, žigmund v roku 1664 získal titul grófa,
čo by sa odrazilo aj pri vyhotovení nápisu na reliéfe, ale v tomto prípade
to tak samozrejme nie je. Musím poopraviť aj chybné datovanie tabule.
Doposiaľ sa uvádzal rok 1675, avšak v nápise je jasne uvedený rok 1661
(tento rok uvádza aj kanonická vizitácia z roku 1773). Týmto padá
tvrdenie, že reliéfna tabuľa bola vyhotovená, pri príležitosti ukončenia
zásadnej prestavby kostola, pretože dokázateľne vznikla oveľa skôr.
Hlavnou myšlienkou vzniku tabule bola podľa môjho názoru jedine vďaka za
pomoc v bojoch i zároveň prosba o pomoc do budúcnosti, čo by bolo aj
logické. Kľačiacemu mužovi v zbroji som vrátila meno, ktoré mu patrí a
zároveň vložila ďalší kúsok do pomyselnej mozaiky, ktorú som
nazvala – história rodu Petö zo Stropkova. Chcem poďakovať za možnosť
osobne preskúmať kópiu reliéfnej tabule, pretože som mohla urobiť
precízny výskum, ktorý si táto práca vyžaduje.<br>
<strong>Mgr. Rovňáková Stanislava, historička múzea
v Stropkove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter