Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krajskí poslanci schválili výzvy na dotácie na rok 2019

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vypísal výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019. Podporiť chce projekty
v rámci troch programov – šport, kultúra a sociálne
služby.
Krajský parlament na tento účel vyčlenil celkovo
jeden milión eur. Zástupcovia obcí a miest v Prešovskom kraji, cirkvi,
neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia či právnické a
fyzické osoby môžu požiadať o dotáciu v rámci Výzvy Prešovského
samosprávneho kraja alebo Výzvy predsedu PSK.

„Pre rok 2019 bola schválená celková výška finančných
prostriedkov jeden milión eur určených pre Výzvu Prešovského
samosprávneho kraja. Rozdelená je na Výzvu zastupiteľstva PSK, a to vo
výške 899-tisíc eur a Výzvu predsedu PSK, ktorý rozdelí sumu 101-tisíc
eur,“
uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar
Olekšáková.
Cieľom programu „Šport“ je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť
zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. Žiadatelia
môžu financie použiť na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, opravu a
údržbu športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Zároveň môžu
prostriedky použiť na usporiadanie masových telovýchovných a športových
podujatí alebo na reprezentáciu športovca na podujatiach európskeho a
svetového formátu.
Uchádzači v programe „Kultúra“ môžu financie použiť na výstavbu,
rekonštrukciu, modernizáciu, stavebné úpravy, opravy a údržbu kultúrnych
pamiatok, pamätihodností obce alebo mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych
domov či objektov. Rovnako aj priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí,
komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného
charakteru. Cieľom programu je zároveň podpora festivalov a prehliadok umenia
všetkých druhov, vrátane tradičnej kuchyne viažucej sa k regiónu,
tvorivých dielní, výstav, sympózií a seminárov. Financie sú určené aj
na podporu edičnej činnosti, teda na vydávanie publikácií, prípadne CD
nosičov.
Prioritou župy je tiež kvalitné poskytovanie sociálnych služieb
neverejnými poskytovateľmi na území kraja. Preto sa v rámci výzvy
„Sociálne služby“ môžu žiadatelia uchádzať o dotácie, ktoré sú
určené predovšetkým na rekonštrukciu, modernizáciu a stavebné úpravy
zariadení, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom. Program je zameraný aj
na opravu a údržbu zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia
priestorov zariadení, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby.
„V tomto roku máme takúto novinku, že žiadatelia v prvej
fáze nemusia predkladať všetky potrebné dokumenty. Stačí, že zašlú
žiadosť. Až keď bude ich žiadosť schválená a dostanú dotáciu, dodajú
ku podpisu zmluvy potrebné materiály. Väčšina materiálov sa dodáva vo
forme čestného vyhlásenia, takže aj to je zjednodušenie pre
žiadateľov,“
priblížila Olekšáková.
Minimálna výška dotácie je 800 eur, maximálna 5000 eur. Spolufinancovanie
projektu zostáva vo výške 20 percent zo schválenej dotácie. „Takže, ak
niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma,
stačí, že doloží svoje finančné prostriedky k tej sume, ktorá mu bola
schválená,“ vysvetlila vedúca odboru financií PSK. Uchádzači o dotácie
môžu predkladať žiadosti na Výzvu PSK do 15. februára 2019 a na Výzvu
predsedu PSK do 31. augusta 2019.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter