Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj vyčlenil na regionálne cesty 12 miliónov eur

Rekonštruovať sa bude aj v stropkovskom okrese

Prešovský samosprávny kraj má na opravy ciest, mostov a zosuvov v tomto
roku k dispozícii približne 12 milión eur. V rámci akcií schválených
Zastupiteľstvom PSK plánuje pritom zrekonštruovať 48 havarijných úsekov
v dĺžke približne 60 kilometrov. Krajská samospráva akcie financuje
z vlastných zdrojov a úverov z Európskej investičnej banky.

Pre stropkovský okres sa vyčlenili finančné prostriedky na rekonštrukciu
cesty III/3575, križovatku s cestou I/15 – Brusnica a opravovať sa bude aj
cesta v obci Vislava.
Zrekonštruované budú úseky II/554 Repejov – hranica okresu Stropkov,
II/559 Borov – prieťah i prieťah Valentovce III/3864 v okrese
Medzilaborce.
Rekonštrukcia sa bude týkať tiež svidníckeho okresu a to cesty III/3869
Krásny Brod – Rožkovce, III/3523 Rovné – Šarišský Štiavnik,
III/3554 Dubová – Cígla, ale aj III/3542 Krajné Čierno.
„Zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja sme vyčlenili na
rekonštrukcie približne 12 miliónov eur, čo pokryje najnutnejšie,
z nášho pohľadu aj najproblematickejšie cestné úseky v kraji.
Samozrejme, že to nestačí a preto musíme hľadať aj iné zdroje
financovania hlavne z európskych štrukturálnych fondov,“

uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
Financie vyčlenené krajskou samosprávou smerujú prioritne na opravu ciest,
zahŕňajú však aj prípravy projektových dokumentácií na budúce projekty,
realizáciu viacerých mostov, bodových chýb na cestných komunikáciách a
sanáciu zosuvov.
S rekonštrukciami havarijných úsekov súčasne prebieha aj modernizácia
ciest cez operačné programy Európskej únie. V rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A boli úspešne finalizované tri projekty
v slovensko-poľskom pohraničí v okresoch Prešov, Bardejov, Snina,
Medzilaborce v hodnote viac ako 7,6 mil. eur. Pred realizáciou sú ďalšie
dve veľké stavby – Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo –
Bardejov- Svidník na TEN- T koridor za takmer 2,5 mil. eur a Modernizácia
cestného napojenia Pieninských národných parkov (2. etapa) za viac ako
3,5 mil. eur.
Ďalšie financie kraj získal z Integrovaného operačného programu.
V procese verejného obstarávania je aktuálne päť projektov modernizácie
ciest za približne 20 miliónov eur.
Dáša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter