Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kotolňu K-5 plánujú rekonštruovať prostredníctvom koncesie

<p>Na júnovom mestskom zastupiteľstve predložil vedúci Odboru výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ Ladislav Dubas návrh na
schválenie podmienok vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie
koncesnej zmluvy na prevádzkovanie kotolne K-5.</p>

<p><strong><em>„Mesto Stropkov prostredníctvom spoločnosti Byhos s. r.o.,
prevádzkuje kotolňu K-5, ktorá bola vybudovaná v rámci technického
vybavenia školského zariadenia MŠ a DJ na ulici A. Hlinku a od roku 1996 je
na ňu napojená aj ZŠ na Konštantínovej ulici. Kotolňa bola vybudovaná
pôvodne ako uhoľná, v roku 1994 bola prestavaná na plynovú. Technológia
výroby tepla je pôvodná, staré plynové kotly ČKD 1000 sú po dobe
životnosti. Teplo a teplá úžitková voda je cez teplovodný kanál
rozvádzaná do objektov Základnej školy na Konštantínovej ulici,
prislúchajúcej krytej plavárne a objektu Materskej školy na ulici A. Hlinku.
Výmena zdrojov tepla a teplej úžitkovej vody, ako aj teplovodného kanála,
je finančne náročná a v súčasnej situácii prevádzkovateľa kotolne
neúnosná,“</em></strong> dôvodil. Keďže výmena zdrojov tepla vzhľadom
na ich technický stav a opotrebenie neznesie ďalší odklad, pristúpilo
vedenie mesta k zabezpečeniu rekonštrukcie kotolne prostredníctvom koncesie,
kde koncesionár by mal zabezpečiť prevádzkovanie kotolne, jej rekonštrukciu
a zvýšenie efektívnosti výroby tepla a teplej úžitkovej vody a celé
technické zariadenie, teda kotolňu K-5, bude prevádzkovať počas zmluvne
dohodnutej lehoty. V rámci koncesnej zmluvy by mal koncesionár po dobu desať
rokov dodávať teplo a teplú úžitkovú vodu do objektov Základnej školy na
Konštantínovej ulici, objektu plavárne a objektu materskej školy a DJ na
ulici A. Hlinku. <strong><em>„Pri rekonštrukcii kotolne by malo dôjsť
k výmene kotlov, vybudovaniu chemickej úpravne vody, výmene obehových
čerpadiel, osadeniu samonosného komína z antikoróznej ocele a
rekonštrukcii teplovodu. V záujme zvýšenia efektivity výroby tepla by malo
dôjsť k osadeniu termostatických ventilov na radiátoroch v objekte školy
a objekte plavárne, sfunkčneniu vzduchotechniky v objektoch základnej školy
a plavárne, výmene pôvodných okien a dverí za plastové 5-komorové okná
s izolačným dvojsklom v objekte základnej školy, inštalácii systému
merania a regulácie, vrátane servopohonov a snímačov na meranie teploty
v jednotlivých častiach budovy, ako aj opatreniam na úsporu spotreby vody a
elektriny v objektoch základnej školy a krytej plavárne,“</em></strong>
vysvetlil L. Dubas. Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na uzavretie koncesnej zmluvy na rekonštrukciu a následnú
prevádzku kotolne K5.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter