Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kontroly v denných stacionároch

Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zrealizovali
od začiatku tohto roku 124 kontrol u 76 poskytovateľov sociálnych
služieb. Navštívili 52 denných stacionárov, z toho v siedmich boli
opakovane. Mnohé zariadenia zákon neporušujú, avšak u niektorých zistili
výrazné a cielené porušovanie zákona.

Celkovo na Slovensku aktuálne pôsobí 1208 zariadení sociálnych
služieb. Štátna dotácia vo výške takmer 139 miliónov eur je určená pre
31 175 odkázaných ľudí. Čo sa denných stacionárov týka, tých je
aktuálne 215 a majú slúžiť 4190 klientom.
„Veľká časť týchto zariadení má výrazné nezrovnalosti,
v niektorých až absurdného charakteru, kde nemožno hovoriť o omyle či
administratívnej chybe, ale o rafinovaných metódach, alebo naopak, až
brutálne očividnom podvádzaní,“
konštatuje štátny
tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.
Ako príklad uvádza falšovanie dochádzky klientov, v niektorých prípadoch
dokonca samotní zamestnanci priznali, že takto konajú na pokyn
prevádzkovateľa. „Veľmi často sme nachádzali v stacionári
2-3 klientov, hoci zariadenie vykazovalo 20-30 klientov v kontrolovaný
deň. Je to jasné zneužívanie štátnej dotácie,“

zdôrazňuje štátny tajomník Ondruš.
Ďalej sa potvrdila služba v stacionári zúžená len na podávanie obeda
proti podpisu, ktorým klienti potvrdili, že boli v zariadení po celý deň,
alebo minimálne 4 hodiny potrebné na splnenie nároku na dotáciu. Kontrolou
sa zistila aj neprítomnosť zamestnancov, na ktorých mzdy MPSVR SR poskytuje
dotácie, alebo prípad, keď samotní zamestnanci nepoznali mená svojich
„kolegov“. Nemenej alarmujúce je, že niektoré denné stacionáre
zamestnávajú množstvo rodinných príslušníkov a títo sa vzájomne
informujú o kontrolách. Takéto a ešte iné nedostatky a flagrantné
porušovanie zákona bolo zistené v stacionároch Jar života vo Svidníku,
Beva Istota Levice, Bella Vita v Belej nad Cirochou, v stacionári Hugold
v Trebišove, či v obecných zariadeniach Bátorove Kosihy a Rovné.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa v tejto súvislosti obráti
na Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb s tým, aby pre svojich
členov prijala pravidlá istej etickej samoregulácie. Rovnako apeluje na
vyššie územné celky, aby sprísnili vlastné kontroly týchto zariadení.
„Drvivá väčšina našich odhalení je porušenie podmienok registrácie,“
zdôrazňuje Branislav Ondruš a poukazuje na fakt, že za registráciu
stacionárov zodpovedajú práve samosprávne kraje. Dodáva, že roky sa vedie
debata medzi ministerstvom práce a župami o potrebe pravidelného
kontrolovania zariadení sociálnych služieb zo strany VÚC.
Pokiaľ ide o samotné ministerstvo, to v istých prípadoch odstúpi od
zmlúv vo financovaní a tiež bude navrhovať pre niektoré zariadenia
vylúčenie z budúcej finančnej podpory. Neraz sa však stáva, že keď sa
odhalí porušenie pravidiel, niektoré zariadenia ukončia činnosť. Následne
však vzniknú nové, pričom v pozadí sú tí istí ľudia.
„Taktiež sa obrátime na generálnu prokuratúru s podozrením
zo spáchania subvenčného podvodu a budeme žiadať vrátenie peňazí za
fiktívne vykazovaných klientov,“
akcentuje Ondruš.
Naopak, ukážkové fungovanie denných stacionárov pracovníci ministerstva
zaznamenali prevažne pri verejných zariadeniach. V tejto súvislosti treba
vyzdvihnúť napríklad stacionár prevádzkovaný mestom Nitra, obcou Veľké
Ludince alebo bratislavský stacionár Sv. Vincenta de Paul.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter