Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kontroly odhalili porušovanie živnostenského zákona

Kontrolóri živnostenského úradu vykonali v minulom roku na základe
úloh určených MV SR, vlastných a cudzích podnetov od obecných úradov,
daňového úradu a sťažností celkom 153 kontrolných akcií, ktoré sa
uskutočňovali buď na prevádzke podnikateľského subjektu, alebo
predložením obchodnej dokumentácie priamo na úsek živnostenskej
kontroly.

„V prípade zistenia porušenia povinností vyplývajúcich zo
živnostenského zákona sme rozhodli o uložení pokuty,“

informuje Mgr. Jana Slivková, vedúca odboru živnostenského podnikania a
dodáva: „Touto cestou chceme upozorniť podnikateľov na
dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ostatných
súvisiacich predpisov, napríklad zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ale aj ďalších
právnych noriem.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter