Kontrolóri úradu práce nezistili žiadny prípad nelegálneho zamestnávania

Stropkovský úrad práce vykonal v priebehu prvého polroka 2008 sériu
kontrol zameraných na nelegálnu prácu a zamestnávanie. Tieto kontroly
vykonal v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní (ďalej „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní“) u právnických a fyzických osôb v pôsobnosti ÚPSVaR
Stropkov.

„Za obdobie od 1. januára do 30. júna 2008 bolo oddelením
kontroly ÚPSVaR Stropkov vykonaných 43 kontrol. Z toho bolo 8 kontrol
uskutočnených v reštauračných a pohostinských službách, 30 kontrol
v predajnej obchodnej sieti a 5 kontrol vo výrobných a prevádzkových
podnikoch. Celkovo bolo skontrolovaných 98 zamestnancov, osôb, z toho
19 zamestnancov pracovalo v reštauračných a pohostinských službách,
42 zamestnancov v predajnej obchodnej sieti a 37 zamestnancov bolo
skontrolovaných vo výrobných a prevádzkových podnikoch,“

informovala vedúca oddelenia kontroly ÚPSVaR Ing. Jana Bučková. Kontrolou
neboli zistené žiadne porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní. Všetci kontrolovaní zamestnanci mali uzatvorené pracovné
zmluvy alebo dohody o vykonaní práce a boli nahlásení v registri
Sociálnej poisťovne, čím si zamestnávatelia splnili svoju oznamovaciu
povinnosť voči Sociálnej poisťovni. „Zároveň chcem
upozorniť každú právnickú osobu, ktorá je podnikateľom a fyzickú osobu,
ktorá vykonáva závislú prácu, že sú povinné kontrolnému orgánu ÚPSVaR
v Stropkove poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať
doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy
kontroly a výkon kontroly,“
dodala J. Bučková.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter