Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kontrolóri úradu práce nezistili žiadny prípad nelegálneho zamestnávania

Stropkovský úrad práce vykonal v priebehu prvého polroka 2008 sériu
kontrol zameraných na nelegálnu prácu a zamestnávanie. Tieto kontroly
vykonal v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní (ďalej „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní“) u právnických a fyzických osôb v pôsobnosti ÚPSVaR
Stropkov.

„Za obdobie od 1. januára do 30. júna 2008 bolo oddelením
kontroly ÚPSVaR Stropkov vykonaných 43 kontrol. Z toho bolo 8 kontrol
uskutočnených v reštauračných a pohostinských službách, 30 kontrol
v predajnej obchodnej sieti a 5 kontrol vo výrobných a prevádzkových
podnikoch. Celkovo bolo skontrolovaných 98 zamestnancov, osôb, z toho
19 zamestnancov pracovalo v reštauračných a pohostinských službách,
42 zamestnancov v predajnej obchodnej sieti a 37 zamestnancov bolo
skontrolovaných vo výrobných a prevádzkových podnikoch,“

informovala vedúca oddelenia kontroly ÚPSVaR Ing. Jana Bučková. Kontrolou
neboli zistené žiadne porušenia zákona o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní. Všetci kontrolovaní zamestnanci mali uzatvorené pracovné
zmluvy alebo dohody o vykonaní práce a boli nahlásení v registri
Sociálnej poisťovne, čím si zamestnávatelia splnili svoju oznamovaciu
povinnosť voči Sociálnej poisťovni. „Zároveň chcem
upozorniť každú právnickú osobu, ktorá je podnikateľom a fyzickú osobu,
ktorá vykonáva závislú prácu, že sú povinné kontrolnému orgánu ÚPSVaR
v Stropkove poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať
doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy
kontroly a výkon kontroly,“
dodala J. Bučková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter