Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kontrolná akcia „ČISTOTA“

V mesiaci december 2008 sa v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uskutočnila na území
Slovenska mimoriadna kontrolná akcia ČISTOTA. Aj náš ÚPSVaR Stropkov sa
aktívne podieľal na jej realizovaní.
V tomto období bolo skontrolovaných 32 podnikateľských subjektov, celkový
počet skontrolovaných zamestnancov v kontrolovaných zamestnaneckých
subjektoch bolo 68. V rámci akcie ČISTOTA bola vykonaná aj jedna nočná
kontrolná akcia, ktorá sa uskutočnila v meste Medzilaborce a v regióne
Medzilaborce. Táto nočná kontrolná akcia bola vykonaná v spolupráci
s Cudzineckou políciou Stropkov. Z celkového počtu skontrolovaných
zamestnancov 68 bolo podľa jednotlivých odvetví skontrolovaných v odvetví
výroby a priemyslu 25 zamestnancov, v poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve 3 zamestnanci, v reštauráciách a hoteloch 16 zamestnancov a
v obchodnej reťazi bolo skontrolovaných 22 zamestnancov. Kontrolou boli
zároveň skontrolovaní aj štyria cudzinci – Vietnamci, ktorí sú
zamestnaní v zamestnávateľskom subjekte v Medzilaborciach. Pri kontrolnej
akcii „ČISTOTA“ nebolo zistené žiadne porušenie, všetci kontrolovaní
zamestnanci mali uzatvorené pracovnoprávne vzťahy v zmysle zákonníka
práce.
Ing. Jana Bučková, vedúca oddelenia kontroly

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter