Koncom roka sa menili cestovné poriadky SAD

V priebehu decembra došlo po roku opäť k zmenám v cestovných
poriadkoch. Vzhľadom na to, že tieto zmeny neboli avizované vopred, vyvolali
medzi cestujúcimi menší zmätok.

Podľa slov Ing. Anny Bačíkovej, riaditeľky SAD Humenné, a.s., OZ Vranov
nad Topľou, príchody a odchody autobusov SAD sa menili v rámci celého
Slovenska. „V okrese Stropkov došlo k niekoľkým zmenám
cestovných poriadkov na rok 2008, ktoré sa týkali hlavne minimálnych
časových posunov. Dôvodom bolo skvalitnenie prípojovej dopravy na
rázcestiach, prestupných uzloch či príchodov a odchodov z jednotlivých
autobusových staníc Prešovského samosprávneho kraja. Tieto zmeny boli
realizované na základe žiadostí starostov obcí, Odboru dopravy PSK, alebo
zamestnávateľov v okrese Stropkov. Dopravca pri zmenách taktiež prihliadal
na platnú legislatívu tak nového Zákonníka práce, ako aj Nariadenia RE a
EP č. 561/2006 týkajúceho sa doby jazdy, odpočinku v doprave a pracovnom
výkone vodiča. Oproti cestovným poriadkom platným do 8. decembra
2007 nedošlo k žiadnemu zrušeniu autobusového spoja, naopak, dopravca
vyšiel v ústrety niektorým obciam, ktoré o navýšenie spojov požiadali.
Jedná sa o obce Miková, Vislava, Vyškovce, Korunková, Solník, Jakušovce,
Kolbovce, Brusnica, Breznica, Nižná Olšava a Vyšná
Olšava,“
uviedla vo svojom stanovisku a na otázku, či došlo
aj k zmene výšky cestovného, reagovala: „Čo sa týka výšky
cestovného na prímestských autobusových linkách, tú nestanovuje dopravca,
ale VÚC Prešovského samosprávneho kraja. V súčasnosti platí cenový
výmer č.1/2005 pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu osôb, ak
vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje
100 km.“
Pre úplnosť ešte dodala, že 1. júla 2007 boli
Prešovským samosprávnym krajom vydané nové dopravné licencie, na základe
ktorých, ale taktiež z dôvodu sprehľadnenia jednotlivých liniek, došlo
k ich prečíslovaniu. „V súčasnosti sú v predaji aj nové
cestovné poriadky s aktuálnym vedením jednotlivých spojov, ako aj
s informáciami spojenými s prechodom a spôsobom vybavovania cestujúcich
pri prechode na Euro menu. Cestujúcej verejnosti sú k dispozícii na
predajných miestach SAD, ako aj u vodičov autobusov,“

uzatvára A. Bačíková.