Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Klienti denného stacionára na púti v Levoči

Na sviatok vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa 5.júla konal na Mariánskej
hore v Levoči XX. ročník celoslovenskej púte seniorov. Tejto púte sa
zúčastnili aj klienti z denného stacionára Stropkov. Programom púte bolo
privítanie pútnikov, príhovor pri príležitosti 100. výročia zjavenia
Fatimskej Panny Márie, sv. ruženec, sv. spoveď a slávnostná sv. omša,
ktorú celebroval Mons. František Dlugoš. Krížová cesta bola záverom celej
púte. Vzhľadom k pútnikom – seniorom bola doprava autobusov
sprístupnená na Mariánsku horu. Táto púť, nás duchovne naplnila, každý
z nás načerpal nové sily do ďalšieho života, ktoré sú pre našich
seniorov veľmi potrebné. Cestou domov sme sa zastavili v Ružencovej záhrade
v obci Vyšná Šebastová. Spoločne sme sa pomodlili korunku k Božiemu
milosrdenstvu, vypočuli sme si prednášku z úst p. Šafranka, ktorý nám
priblížil vznik Ružencovej záhrady, históriu kostola v obci, ktorá bola
spojená s jeho prehliadkou. Na záver sme sa občerstvili a schladili
balkánskou zmrzlinou v Giraltovciach.
Pútnici DS

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter