Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kláštor františkánov

Budova
františkánskeho kláštora a kláštorný kostol sa nachádzajú v severnej
časti mesta, na severnom okraji historického centra. Kláštorný kostol je
pozdĺžnou osou orientovaný v smere V-Z, s hlavným vstupom zo západnej
strany, budova kláštora je pristavaná južne ku kostolu, pozdĺžnou osou
orientovaná v smere S-J, avšak rozšírená novodobou východnou prístavbou
sa dispozícia značke zmenila. Kláštor s kostolom bol vybudovaný v rokoch
1673-75.

Pôsobenie katolíckeho rádu v meste bolo úzko späté s vierovyznaním
vlastníkov – Petheovov. Reformačné hnutie sa v Stropkove
v 16.-17. storočí veľmi neujalo, nakoľko už v roku 1609 pozval Štefan
Petheo do mesta františkánov z poľského Krosna, aby sa tam usadili.
Prisľúbil im výstavbu kláštora. Kláštor bol nakoniec založený až
v roku 1616, keď rád dostal opustenú usadlosť so starým domom na severnom
okraji mesta. V roku 1618 však mnísi odišli. V politicky vyhovujúcich
obdobiach (medzi protihabsburskými povstaniami) tam františkáni stále
pôsobili a zlom v ich fungovaní v Stropkove znamenala dohoda spísaná a
potvrdená 25. augusta 1665 Žigmundom Petheo, ktorou boli rádu priznané
rozsiahle práva a majetky. V roku 1673 sa začalo s výstavbou nového
murovaného kláštora a kláštorného kostola. Výstavba komplexu skončila
v roku 1675, svedčí o tom nápis na portály vo svätyni kostola. Po
požiari v roku 1721, ktorý kláštor značne poškodil, bola budova
obnovená. V závere 18. storočia bolo priečelie kláštora
prefásadované – upravené okenné otvory a fasáda rozčlenená
horizontálnymi a vertikálnymi lizénami (podobne ako na kláštornom kostole).
V priebehu 19. storočia bola stavba len opravovaná. Komplex bol obnovovaný
po 1. svetovej vojne (v roku 1922 sa do opraveného kláštora presťahovali
redemptoristi) a najmä po poškodení bombou v 2. svetovej vojne, kedy časť
kláštora aj vyhorela. Po vojne boli poškodené časti domurované, vznikli
nové stropy, strecha, krov a potom bola vymenená aj väčšina okenných a
vstupných výplní. V rokoch 1964 a 1968 bolo v dvoch stavebných etapách
pristavané východné krídlo, nový trakt pre potreby sociálneho ústavu.
V roku 1976 bola poškodená valená klenba v miestnosti na prízemí
nahradená rovným stropom, ostatné rovné stropy v jednotlivých
miestnostiach kláštora vznikli taktiež po zrútení klenbových systémov,
avšak nezachovali sa záznamy o danej udalosti. V roku 1986 boli nevhodne
vyhotovené brizolitové omietky fasád v nádvorí kláštora a na východnej
fasáde. V súčasnosti už lizénové rámy nie sú viditeľné. Posledná
obnova kláštora sa realizovala v roku 2005 (kostol). Budova kláštora
s kláštorným kostolom sú jediné stavby toho typu v meste. Zároveň
predstavujú jedinečný typ pamiatky pre tento región, najbližší podobný
kláštor je až vo Vranove nad Topľou. Kláštor svedčí o význame a
prosperite mesta v čase vzniku tohto pomerne rozsiahleho komplexu
v 17. storočí. Významnou a neoddeliteľnou súčasťou kláštorného
komplexu je kláštorná záhrada, ktorá je jeho primárnou časťou a vytvára
s kláštorom jeden celok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter