Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kaštieľ vo verejnej obchodnej súťaži

Začiatok tohto roka
priniesol aj ukončenie prevádzky reštauračného zariadenia Kaštieľ. Po
tom, čo sa mesto nedohodlo s doterajším nájomcom firmou Jozefa
Cichého – MTM, mu k 30. novembru vypovedalo nájomnú zmluvu.

Mesto Stropkov ako výlučný vlastník spomínaného objektu prenajalo
priestory na základe vyhodnotenej verejnej obchodnej súťaže začiatkom mája
2012 na dobu určitú, t.j. do 30. apríla 2017. Ešte bývalé vedenie mesta
tieto priestory prenajalo za sumu 400 eur mesačne, zálohové platby na
energie vo výške približne 540 eur.
Mesto má aj naďalej záujem o využívanie týchto priestorov na
reštauračné a kaviarenské služby, preto rozhodlo o zámere prenajať
priestory v budove kaštieľa formou obchodnej verejnej súťaže od
1. februára 2017 do 31. marca 2022, avšak s novou trhovou cenou.
Minimálna výška mesačného nájomného musí byť aspoň 1 374,10 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter