Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kamarátstvo s modernými technológiami

S finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci
grantového programu Projekty zamestnancov
v spolupráci so
zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s.
a našim dobrovoľníkom
Lukášom Bielikom sa s veľkou radosťou začal v Dome detí
Božieho milosrdenstva, n.o. realizovať ďalší projekt s názvom
„Kamarátstvo s modernými technológiami“.
Projekt vychádza z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si
praktických zručností osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným. Našou
snahou je klientov motivovať a podporovať k vzdelávaniu inovačným a
pútavým spôsobom prostredníctvom nových počítačových technológii,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života a dnešná moderná doba ponúka
široké možnosti rovnako aj pre osoby s postihnutím. Vďaka finančnému
príspevku nadácie sa nám ponúkla možnosť zakúpiť interaktívnu tabuľu,
čo následne viedlo k možnosti vytvoriť podnetné a interaktívne
prostredie, v ktorom klienti vedia ku vzdelávaniu využiť moderné hry a
počítačové programy špeciálne vyvinuté pre osoby so špecifickými
potrebami. Našou snahou je ponúkať stále efektívnejšie a kvalitnejšie
sociálne služby a podporovať klientov v aktivizácii. Preto veríme, že
novovytvorené interaktívne podmienky posunú klientov k aktivite a
samostatnosti „spoznávať a objavovať“ nový svet.
Naše poďakovanie týmto smerujeme k Nadácii Volkswagen
Slovakia,
pretože práve vďaka jej finančnej podpore môžu klienti
domčeka nadobúdať nové poznatky, zručnosti, majú možnosť učiť sa
hravou formou a v neposlednom rade rozvíjať svoj pozitívny vzťah
k moderným technológiám.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter