Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Tento mesiac
si všetky organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu a s nimi aj celá
naša spoločnosť pripomínajú náš podiel pri ochrane fauny a flóry v ich
vzájomnej súvislosti. Úroveň nášho poľovníctva je uznávaná aj
z medzinárodného pohľadu.

Je málo štátov na svete, ktoré by sa mohli pochváliť takou druhovou
pestrosťou zveri, úrovňou starostlivosti o zver, výsledkami dosahovanými
na úseku kynológie, strelectva, chovu zveri, trofejovej kvality,
výstavníctva, ako aj ostatných umeleckých odvetví a ďalších. Nemôžeme
však zakrývať, že v našej práci máme aj rezervy a nie všade a vždy sme
spokojní s dosahovanými výsledkami, najmä však v poslednom období.
V tomto mesiaci propagujeme význam poľovníctva v celej našej vlasti,
zvýrazňujeme vzťah k prírode, ochrane prírodného prostredia a
k starostlivosti o našu poľovnú zver. K tomu vo väčšom rozsahu
využívame prednášky, besedy, premietanie filmov s poľovníckou tematikou,
vysielanie rozhlasových relácií, organizujeme výstavky, úpravu vývesných
skriniek, organizovanie rôznych súťaží s poľovníckou tematikou,
návštevy mládeže v revíroch spojené s prednáškami, inštruktážou a
pod. Obdobie, ktoré žijeme, je charakteristické komplexným nástupom
vedecko-technickej revolúcie, ktorá mení život človeka i živočíšstva,
no súčasne aj ohrozuje prírodné prostredie, čomu môže zabrániť iba
premyslená a dôsledná koncepcia ochrany celej našej prírody. Súčasná
situácia kladie súčasne veľké nároky a požiadavky na každého
jednotlivca, aby vo svojej práci dodržiaval zásady ochrany prírody, cítil
k nej lásku a úctu, pretože nielen my, ale aj budúce generácie musia mať
možnosť využívať všetky bohatstvá, ktoré nám poskytuje príroda nášho
okresu. Nech teda tohoročný jún – mesiaci poľovníctva a ochrany prírody
znamená zlepšenie medziľudských vzťahov, skvalitnenie dosahovaných
výsledkov v našej komplexnej poľovníckej činnosti a ďalšie posilnenie
autority všetkých poľovníckych združení a celého Slovenského
poľovníckeho zväzu. V tomto roku 21. – 22. júna slávime aj
40. výročie vzniku Slovenského poľovníckeho zväzu. Na budúci rok to bude
už 90. výročie organizovaného poľovníctva na Slovensku. Slovenský
poľovnícky zväz dokázal povzniesť naše poľovníctvo na vysokú európsku
úroveň. Absolútna väčšina členov SPZ svoj dobrý vzťah k prírode a
poľovníctvu, chovu a ochrane zveri premieňa v praxi na konkrétne činy a
riadi sa uvedomelou poľovníckou etikou a morálkou. Všetkým členom a
priaznivcom našej okresnej organizácie SPZ, ktorí sa aktívne pričinili
o dobré výsledky nášho poľovníctva patrí naša vďaka a uznanie.
Juraj Husár, tajomník OkO SPZ Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter