Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jednorazovým plastom definitívne odzvoní

Parlamentom prešla dôležitá novela zákona o odpadoch, ktorá posunie
Slovensko ku krajinám bez zbytočného odpadu. Zákaz uvádzať jednorazové
plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú
ekologickejšie a recyklovateľné obaly, obmedziť skládkovanie predovšetkým
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. To sú najdôležitejšie
zmeny novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia
SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR.

„Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, a to
motivovať ľudí odpad triediť, výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky
a motivovať samosprávy zaviesť efektívny zber komunálnych odpadov. Je to
cesta, po ktorej ideme, ktorú dnes podporili poslanci parlamentu s cieľom
spraviť Slovensko zelenšie a čistejšie,“
povedal podpredseda
vlády a minister životného prostredia László Sólymos.
Koniec niektorým jednorazovým plastovým výrobkom
Od 3. júla 2021 bude na Slovensku zakázané uvádzať na trh niektoré
jednorazové plastové výrobky. Týka sa to tanierov, príborov, miešadiel na
nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, ale aj
nádob na potraviny nápojových obalov a pohárov na nápoje vyrobených
z expandovaného polystyrénu. Dopredávať tieto výrobky sa bude môcť do
konca roka 2021.
Končí väčšina výnimiek pre biologicky rozložiteľný odpad
z kuchyne

Biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad z domácností stále
tvorí pomerne veľkú časť zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na
skládkach odpadov. Nová legislatíva ruší 3 zo 4 výnimiek pre kuchynský
odpad, čím sa zamedzí jeho ukladanie na skládkach odpadov. Od roku
2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie mestá, ktoré si
uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie. Od roku 2023 sa tiež
ruší výnimka pre samosprávy, pre ktoré je triedenie tohto odpadu technicky
zložité – napr. historické časti miest alebo riedko osídlené oblasti.
Výnimka na ekonomickú neúnosnosť sa ruší od 1. januára 2021.
Stop skládkovaniu odpadu bez jeho predchádzajúcej úpravy, podpora
recyklovaniu

Novela zákona zakazuje skládkovať neupravený odpad Táto úprava musí byť
najvhodnejšia nato, aby sa čo najviac obmedzili negatívne vplyvy na životné
prostredie a zdravie ľudí. Novela stanovuje ciele recyklácie pre komunálny
odpad, a to do roku 2030 triediť a recyklovať 60 % a do roku 2035 – 65 %
odpadov z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu.
Zvýhodnení výrobcovia ekologických výrobkov
Novela zvýhodňuje výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov.
Zavádza sa ekomodulácia, kolektívne organizácie združujúce výrobcov tak
budú musieť zohľadniť vo svojich cenníkoch recyklovateľnosť, trvanlivosť
či možnosti opätovného použitia výrobku. V praxi to znamená, že
výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný, bude niesť
nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok je ťažko recyklovateľný.
Toto opatrenie bude nepriamo motivovať výrobcov, aby hľadali alternatívy a
napr. v prípadoch, kde to nie je potrebné, upustili od zložených –
kompozitných obalov, alebo nepoužívali viacero druhov obalov na jeden
výrobok a podobne.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter