Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Jednorazové plastové výrobky dostali od vlády stopku

Vláda SR podporila novelu zákona o odpadoch, ktorou chce Ministerstvo
životného prostredia SR zakázať od roku 2021 uvádzať na slovenský trh
jednorazové plastové výrobky. Zároveň novela zvýhodňuje výrobcov, ktorí
na trh uvádzajú recyklovateľné výrobky.

„Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových
plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú
práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto
jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás
končia ako odpad,“
uviedol podpredseda vlády a minister
životného prostredia László Sólymos.
„Protiplastové opatrenie“ sa preto bude týkať tanierov, príborov,
miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do
uší, nádob na potraviny vyrobených z expandovaného polystyrénu,
nápojových obalov vyrobených z expandovaného polystyrénu a pohárov na
nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu.
Novela sa venuje aj ďalším oblastiam odpadovej politiky na Slovensku. Okrem
iného bude zvýhodňovať výrobcov ľahšie recyklovateľných výrobkov.
V praxi to znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie
recyklovateľný bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok
je ťažko recyklovateľný. Toto opatrenie bude nepriamo motivovať výrobcov
aby hľadali alternatívy a napr. v prípadoch kde to nie je potrebné upustili
od zložených – kompozitných obalov, alebo nepoužívali viacero druhov
obalov na jeden výrobok a podobne.
Nejde o prvý krok, ktorým ministerstvo životného prostredia bojuje proti
plastovému odpadu, keďže za posledné tri roky dosiahlo hneď niekoľko
úspechov. Okrem spoplatnenia ľahkých plastových tašiek, zelený rezort ako
prvý v strednej Európe chce zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek,
pričom zákon už prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR.
„Boj proti plastom či už prostredníctvom zálohovania
nápojových obalov alebo zákazom zbytočných plastov je dnes veľkou úlohou
pre všetky civilizované krajiny. A som rád, že Slovensko v tejto oblasti
nezaostáva. Naopak, stáva sa lídrom vo svojom regióne,“

ukončil minister Sólymos.
Návrhom, ktorý dnes podporila vláda, sa upravia i ustanovenia týkajúce sa
základných definícií a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu,
definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu. Dopĺňajú sa ciele
recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie
odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030. Návrhom sa ustanovuje povinnosť pre
výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť
finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti
výrobcov. V rámci návrhu sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov
uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu
opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania.
Návrh rieši aj odstránenie transpozičných nedostatkov vytýkaných zo
strany Európskej komisie v rámci prebiehajúceho konania. Úpravou
relevantných ustanovení dôjde k úplnej transpozícii článku 2 písm. h)
smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter