Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Ján Polák informoval o hospodárení mesta za prvý polrok 2015

<p>Na septembrovom mestskom zastupiteľstve predložil vedúci odboru financií
a správy daní MsÚ Ján Polák správu o plnení rozpočtu Mesta Stropkov za
prvý polrok 2015.</p>

<p>Informoval, že za spomínané obdobie dosiahlo mesto celkové príjmy
v sume 4 426 526 eur, čo oproti ročnému rozpočtu, 9 863 637 eur,
predstavuje plnenie na 44,87 percent. Bežné príjmy predstavovali sumu
3 459 873 eur, čo oproti ročnému rozpočtu, 6 660 997 eur, predstavuje
plnenie na 51,94 percent. V rámci bežných príjmov predstavovali daňové
príjmy 1 826 522 eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom predstavuje
plnenie na 52,27 percent. Nedaňové príjmy boli v sume 296 965 eur, čo
oproti rozpočtu, 518 787 eur, predstavuje plnenie na 57,24 percent. Bežné
granty a transfery predstavovali sumu 1 336 386 eur, čo je v porovnaní
s ročným rozpočtom plnenie na 50,47 percent. <strong><em>„Plnenie
kapitálových príjmov je v sume 44 163 eur, čo z ročného rozpočtu,
1 316 907 eur, predstavuje plnenie na 3,35 percenta. Nízke plnenie
kapitálových príjmov má ten dôvod, že k 30. júnu 2015 neboli naplnené
rozpočtované kapitálové granty,“</em></strong> ozrejmil J. Polák. Ďalej
uviedol, že kapitálové granty a transfery rozpočtované v sume 1 281 081
eur boli k 30. júnu 2015 naplnené na 11 389 eur, čo v porovnaní
s ročným rozpočtom predstavuje plnenie na 0,89 percent. Predmetná suma
predstavuje čiastočne zrefundované finančné prostriedky na projekt
„Skvalitnenie služieb SCR Stropkov“, čo v porovnaní s ročným
rozpočtom, 25 458 eur, predstavuje plnenie na 44,74 percent. Rozpočtované
sú položky grant na projekt „Stretnutie kultúr karpatského pohoria“
v sume 628 743 eur, na podporu bývania k 30. júnu 2015 boli
rozpočtované dotácie z MDVaRR SR na kúpu technického vybavenia k bytovej
jednotke na Ciolkovského ulici v sume 35 690 eur a na kúpu dvoch
novopostavených bytových domov na Ciolkovského ulici v sume 452 880 eur.
V rámci sociálneho zabezpečenia sú rozpočtované finančné prostriedky na
rekonštrukciu a dostavbu rómskeho komunitného centra cez projekt „Lokálna
stratégia komplexného prístupu“ v sume 138 310 eur. Realizácia
rekonštrukcie a dostavby rómskeho komunitného centra začala v mesiaci
august 2014 po odsúhlasení verejného obstarávania nadriadeným orgánom a
bola ukončená 30. júna 2015. <strong><em>„Úhrady faktúr boli
zrealizované z vlastných finančných prostriedkov mesta, tie majú byť
zrefundované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V súčasnosti prebieha kontrola žiadosti o refundáciu finančných
prostriedkov,“</em></strong> podotkol J. Polák a dodal, že kapitálové
príjmy z predaja majetku mesta predstavujú sumu 32 774 eur, čo je oproti
ročnému rozpočtu, 35 826 eur, je plnenie na 91,48 percenta.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter